W ostatnim czasie, z uwagi na zmiany wprowadzone do polskiego systemu podatkowego, wzrasta zainteresowanie spółką komandytowo-akcyjną (dalej „S.K.A.”). Jednym z  podstawowych pytań, jakie zadają sobie przedsiębiorcy rozważający prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie jest pytanie o to, ile kosztuje spółka komandytowa akcyjna, czyli jakie są koszty założenia oraz funkcjonowania S.K.A.

Koszty założenia spółki komandytowo-akcyjnej i minimalny kapitał spółki komandytowo-akcyjnej

Na koszty założenia spółki składają się koszty związane z podpisaniem statutu spółki i opłata sądowa za wpis podmiotu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ewentualne koszty doradztwa prawnego, czy podatkowego, dla osób, które nie chcą zakładać spółki samodzielnie.

Dodatkowo, na samym początku, konieczne jest także wniesienie wkładów na pokrycie akcji w kapitale zakładowym S.K.A. Minimalna wysokość kapitału zakładowego S.K.A. została określona przepisami Kodeksu spółek handlowych i wynosi 50.000 zł.

Zawarcie statutu S.K.A. wymaga wizyty w kancelarii notarialnej i zawarcia tego dokumentu w formie aktu notarialnego. Koszt aktu będzie uzależniony przede wszystkim od wysokości kapitału zakładowego, a także liczby wypisów, które notariusz sporządzi. Notariusz ma dużą swobodę w określeniu wysokości oferowanych przez siebie stawek za czynności notarialne, przy czym stawki te nie mogą przekroczyć maksymalnego poziomu określonego ustawą. W przypadku kapitału zakładowego na poziomie minimalnym – 50.000 zł, maksymalna wartość taksy notarialnej wyniesie 910 zł netto plus koszty wypisów, w tym obowiązkowy wypis elektroniczny oraz ewentualnie innych dodatkowych dokumentów, jeżeli ich sporządzenie będzie konieczne przy zawiązaniu spółki z uwagi na okoliczności (np. pełnomocnictwa albo umowy przenoszące własność wkładu, jeśli wkład będzie niepieniężny, tj. będzie miał postać np. nieruchomości, przedsiębiorstwa, maszyny itp.). Dodatkowo, notariusz pobiera także opłatę za obligaotryjne zamieszczenie wypisu aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) – maksymalna stawka taksy za dokonanie tych czynności wynosi 200 zł netto. Należy jeszcze pamiętać konieczności zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego.

Obowiązkowa opłata sądowa za wpis spółki do KRS oraz publikację ogłoszenia w MSiG wynosi 600 zł. Jeśli wniosek, w imieniu spółki, będzie składany przez fachowego pełnomocnika, konieczne jest doliczenie do tej kwoty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

W obecnym stanie prawnym nie jest możliwe założenie S.K.A. na wzorcu, poprzez tańszy system teleinformatyczny, tzw. s24, który dostępny jest dla spółek jawnych, komandytowych i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Koszty funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

Podstawowymi kosztami funkcjonowania s.k.a. są koszty usług księgowych oraz opłata za prowadzenie obowiązkowego rejestru akcjonariuszy.

Od niedawna polski system prawny nałożył bowiem na spółki akcyjne, proste spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne obowiązek dematerializacji akcji, które to akcje rejestrowane są w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy może prowadzić wyłącznie uprawniony do tego podmiot, posiadający specjalne uprawnienia, np. dom maklerski. Najtańsze oferty na usługi prowadzenia takiego rejestru wynoszą 89 zł netto miesięcznie, przy czym koszty te wzrastają w zależności od liczby akcjonariuszy, liczby transakcji, wypłat itp.

Trzeba pamiętać, że w przypadku S.K.A. (inaczej niż w przypadku spółki jawnej, komandytowej, a także inaczej niż w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) wszystkie uchwały akcjonariuszy muszą być zamieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza. Oznacza to, że podjęcie każdej uchwały wymagało będzie wizyty w kancelarii i poniesienia odpowiednich kosztów. Maksymalna wartość taksy notarialnej przy protokole S.K.A. wynosi 1100 zł netto. Do tego trzeba doliczyć koszty wypisów (kilkadziesiąt – kilkaset złotych) oraz koszt zamieszczenia w CREWAN (200 zł). W praktyce można ograniczyć liczbę podejmowanych przez spółkę uchwał, ale co najmniej raz do roku, s.k.a. – jak inne spółki – zobowiązana jest do podjęcia uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe przez zwyczajne zgromadzenie i nie ma możliwości pominięcia tego obowiązku.

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w przypadku S.K.A. nie różnią się niczym od zasad prowadzenia ksiąg dla innych spółek. Podobnie, obowiązek poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu biegłego rewidenta będzie uzależniony dokładnie od tych samych przesłanek, jakie stosuje się dla innych podmiotów. Oznacza to, że sam fakt funkcjonowania w formie S.K.A. nie generuje na gruncie Ustawy o rachunkowości szczególnych, dodatkowych obowiązków. Koszty obsługi księgowej nie będą się zatem zasadniczo różnić od kosztów obsługi innych typów spółek. Koszty te są uzależnione przede wszystkim od wielkości podmiotu, liczby dokumentów księgowych, biura księgowego, miejscowości, formy współpracy itp. i zaczynają się od kilkuset złotych miesięcznie, podobnie jak koszty obsługi kadrowo-płacowej.

Koszty funkcjonowania spółki S.K.A. – podobnie, jak innych podmiotów prowadzących działalność – obejmują dodatkowo koszty związane z korzystaniem z nieruchomości, ewentualnie koszty zarządzania, doradztwa itp.

Koszty założenia i funkcjonowania S.K.A. nie różnią się bardzo od kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ramach innych, popularnych typów spółek, takich jak: spółka jawna, komandytowa, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a nawet od kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, w której prowadzona jest pełna księgowość. Podstawowa różnica, przesądzająca o wyższych kosztach funkcjonowania w przypadku S.K.A. wynika z obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez zewnętrzny, uprawniony do tego podmiot (od ok. 100 zł miesięcznie) oraz konieczności zamieszania wszystkich uchwał akcjonariuszy w protokole sporządzonym przez notariusza, co w praktyce oznacza konieczność poniesienia dodatkowych kosztów notarialnych co najmniej raz do roku – przy okazji odbycia zwyczajnego zgromadzenia.

Dowiedz się więcej o Spółce komandytowo-akcyjnej (SKA)

  1. Spółka komandytowo-akcyjna (SKA) 2022 – jak Polski Ład wpłynął na jej popularność? 
  2. Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowo-akcyjnej
  3. Statut spółki komandytowo-akcyjnej i elementy niezbędne do jego podpisania

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.