Informacja o realizowanej strategii podatkowej to wymóg dla podatkowych grup kapitałowych oraz innych podatników, u których przychody przekroczyły w roku podatkowym 50 mln EUR. Należy ją opublikować na stronie podatnika lub podmiotu powiązanego do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, którego dotyczy; dla większości oznacza to publikację informacji za 2022 r. do końca 2023 r.

Kto musi publikować informację o strategii podatkowej?

Informację o strategii podatkowej są obowiązane składać podmioty, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy CIT, a więc:

 • podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
 • inni podatnicy, u których wartość przychodu uzyskana w danym roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EUR przeliczonych na PLN według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku kalendarzowego.

W razie spadku przychodów poniżej 50 mln EUR w kolejnych latach nie ma obowiązku publikowanie informacji (tak np. interpretacje indywidualne sygn. 0111-KDIB2-1.4010.153.2022.1.PB i 0111-KDWB.4010.52.2021.1.AZE). Jako niewykazujący przychodów w rozumieniu „tradycyjnego” CIT podatnicy „estońskiego CIT” nie spełniają kryterium podlegania obowiązkowi (tak np. interpretacja indywidualna sygn. 0111-KDIB1-1.4010.778.2022.1.SG) i nie musza publikować informacji o strategii podatkowej.

W razie wątpliwości, czy składać informację o strategii podatkowej za ubiegły rok, można wspomóc się listą „Indywidualnych danych podatników” publikowaną przez Ministra Finansów na właściwej stronie. Jeżeli na niej widniejemy – co do zasady za dany rok (począwszy od informacji za 2020 r.) jesteśmy zobowiązani publikować informację o strategii podatkowej.

Masz pytanie lub wątpliwość? Skontaktuj się z naszym ekspertem

Co obejmuje informacja o strategii podatkowej?

Zakres danych niezbędnych w informacji o strategii podatkowej wyznacza art. 27c ust. 2 Ustawy CIT, stanowiąc, że powinna oba obejmować:

 1. informacje o stosowanych przez podatnika:
  • procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych,
  • dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 2. informacje o realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (MDR), z podziałem na podatki, których dotyczą,
 3. informacje o:
  • transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  • planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych,
 4. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
  • ogólnej interpretacji podatkowej,
  • interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej),
  • wiążącej informacji stawkowej,
  • wiążącej informacji akcyzowej,
 5. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w tzw. „Rajach podatkowych”.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Procedury podatkowe
Dowiedz się więcej

Zakres informacji o strategii podatkowej – wyłączenia

Zakres i szczegółowość informacji o strategii podatkowej, z nielicznymi wyjątkami (np. wprost wymagane jest podanie liczby złożonych informacji o schematach podatkowych w podziale na podatki), nie jest w przepisach określona precyzyjnie. Przepisy wskazują, że należy ją przygotować „z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności”, co oznacza, że podatnik powinien dostosować ją do swojej charakterystyki (np. podmioty należące do międzynarodowych grup podmiotów mogą chcieć opisać swoją „funkcję” w grupie).

Co więcej, przepisy wyłączają z zakresu publikacji „informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego”. W praktyce oznacza to, że informacje o istotnych transakcjach, zwłaszcza z podmiotami powiązanymi, są często lakoniczne – takie dane, jak dokładny zakres nabywanych usług, sposób kalkulacji wynagrodzeń czy realizowane marże można pominąć jako objęte tajemnicą.

Jak złożyć informację o strategii do urzędu skarbowego?

To pytanie jest podchwytliwe. Otóż nie ma obowiązku przesyłania organom podatkowym „w całości” informacji o strategii podatkowej. Podatnik wyłącznie zamieszcza informację o realizowanej strategii podatkowej w języku polskim na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku gdy podatnik nie posiada własnej strony internetowej, informację o realizowanej strategii podatkowej udostępnia na stronie internetowej podmiotu powiązanego. Na stronie internetowej winny być dostępne informacje o realizowanej strategii podatkowej za wszystkie lata objęte obowiązkiem.  

Termin złożenia zawiadomienia do Naczelnika US

Nie oznacza to jednak braku obowiązków podatnika względem organów podatkowych. W terminie do opublikowania informacji o strategii podatkowej podatnik jest obowiązany przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika informację o adresie strony internetowej, na której publikuje informację o strategii podatkowej.

Termin „za pomocą środków komunikacji elektronicznej” tu oznacza przesłanie wiadomości email na adres właściwego organu podatkowego, co potwierdzają oficjalne komunikaty (I Mazowiecki Urząd Skarbowy, właściwy dla większości podatników objętych obowiązkiem, utworzył nawet dedykowany adres email). Choć Ministerstwo Finansów publikuje te oraz inne wiadomości, w których komentuje zakres danych podlegających publikacji, brak w nich wskazówek, w jakiej dokładnie formie do właściwego organu podatkowego ma zostać przesłane zawiadomienie. Najbezpieczniejsza wydaje się forma dokumentu w formacie pdf. z podpisami elektronicznymi osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Do poinformowania właściwego organu należy przykładać dużą wagę. W przypadku niewykonania tego obowiązku, podatnik podlega karze pieniężnej nakładanej w drodze decyzji w wysokości do 250 000 PLN.

Informacja o strategii podatkowej  – warto skorzystać ze wsparcia

Informacja o strategii podatkowej w zamyśle miała być „spowiedzią” podatników z poziomu płaconych przez nich podatków. Jednak taka, w której napiszemy „za dużo”, może zachęcić organy podatkowe do podjęcia działań kontrolnych; z drugiej strony pominięcie ważnego obszaru może również zwrócić na niego uwagę albo zostać, w skrajnym przypadku, uznane za niewykonanie obowiązków. Jej przygotowanie bez pomocy specjalistów z obszaru „Należytej staranności” podatkowej może więc powodować zagrożenie; warto rozważyć skorzystanie z zewnętrznego wsparcia.

AUTOR: Łukasz Kempa

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Informacja o strategii podatkowej

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.