W 2016 r. przedsiębiorcy będą mieli szerokie możliwości wsparcia inwestycji ze środków unijnych. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na projekty innowacyjne, polegające na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniu ich wyników w działalność firmy. Dofinansowane zostaną także inwestycje w zakresie zakupu środków trwałych przez przedsiębiorców.

Innowacyjność priorytetem dla UE

W perspektywie finansowej 2014-2020 priorytetem dla Unii Europejskiej będzie dofinansowanie projektów innowacyjnych, mających na celu prowadzenie przez przedsiębiorstwa, zarówno te z sektora MŚP jak i duże, prac B+R i wdrażanie ich wyników do działalności firmy.

Na początku 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostanie ponownie uruchomiony, znany już firmom, konkursu Szybka ścieżka, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Na dofinansowanie projektów realizowanych, w tym obszarze tematycznym, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 2,1 mln zł. Wsparcie otrzymają także firmy planujące utworzyć w swoich strukturach dział badawczo-rozwojowy. W ramach poddziałania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, będzie można częściowo sfinansować zakup aparatury badawczo-naukowej, która posłuży tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. NCBiR planuje także ponownie uruchomić nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, dzięki któremu możliwe będzie dofinansowania wdrożenia wyników prac B+R w działalność przedsiębiorstwa.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dotacje na zakup środków trwałych także możliwe

Poza środkami krajowymi dostępnymi za pośrednictwem PO IR, przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotacje z regionalnych programów poszczególnych województw. W ramach konkursów, ogłaszanych przez Samorządy Województw, firmy będą mogły nie tylko uzyskać środki na realizację prac badawczo-rozwojowych ale także, co ważne, otrzymać dotacje na zakup środków trwałych (m. in.: maszyn, urządzeń i linii technologicznych). Poziom dofinansowania inwestycji wynosił będzie od 45% do 70% wartości projektu, w zależności od lokalizacji przedsięwzięcia oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Środki unijne pomogą zadebiutować MŚP na giełdzie

Unia Europejska, podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, postanowiła pomóc także i tym razem, małym i średnim przedsiębiorcom, finansując część kosztów związanych z wejściem spółki na giełdę. W ramach PO IR, Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, firmy będą mogły otrzymać dotacje na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst. Nabór wniosków przewidziano do końca I kw. 2016 r. ​

W 2016 r. przedsiębiorcy będą mieli szerokie możliwości wsparcia inwestycji ze środków unijnych. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na projekty innowacyjne, polegające na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniu ich wyników w działalność firmy. Dofinansowane zostaną także inwestycje w zakresie zakupu środków trwałych przez przedsiębiorców.

AUTOR Monika Jasieniecka, specjalista w Zespole Doradztwa Europejskiego

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jakie inwestycje dofinansuje UE? Czyli dotacje dla firm w 2016 r.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.