Treść artykułu

19 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Planowane zmiany mają dotyczyć m.in. mechanizmu odwróconego obciążenia VAT, solidarnej odpowiedzialności podatkowej oraz towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych.

Szykuje się kolejna zmiana regulacji Ustawy VAT, która zdaniem Ministra Finansów ma zwiększyć skuteczność walki z oszustwami w podatku VAT.

Przyczyny szykowanych zmian, to przede wszystkim:

  • dostosowanie przepisów ustawy o VAT do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-511/10 w powiązaniu z wyrokiem w sprawie C-437/06; chodzi o określenie proporcji przy odliczaniu VAT w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych i określenie systemu korekt w przypadku zmiany zakresu wykorzystywania tych towarów;
  • uwzględnienie tez zawartych w wyrokach NSA, co do zgodności krajowych przepisów z prawem UE (m.in. sygn. akt I FSK 268/12 czy I FSK 577/12); chodzi o likwidację zwolnienia dla usług stanowiących element usługi finansowej lub ubezpieczeniowej podlegającej zwolnieniu od podatku, bowiem obecne zwolnienie jest zbyt szerokie w kontekście Dyrektywy 2006/112/WE;
  • konieczność uelastycznienia tzw. „ulgi na złe długi”; chodzi o szersze stosowanie tej instytucji, np. w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji;
  • zmiany w stosowaniu odwróconego obciążenia dla niektórych towarów; chodzi tu zarówno o zmiany w zakresie ograniczenia stosowania tego mechanizmu tylko do podatników VAT czynnych i stosownego „raportowania” (informacje podsumowujące), jak również rozszerzenie listy towarów objętych mechanizmem zawartych w obecnym załączniku nr 11 do Ustawy VAT o telefony komórkowe i smartfony, złoto w postaci surowca lub półproduktu, dostawy złota inwestycyjnego oraz blachy;
  • rozszerzenie katalogu towarów objętych odpowiedzialnością solidarną zawartego obecnie w załączniku nr 13 do Ustawy VAT; lista ma zostać poszerzona o srebro i platynę w postaci surowca lub półproduktu, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier;
  • doprecyzowanie rozwiązań w zakresie kaucji gwarancyjnej; m.in. zróżnicowanie wysokości kaucji w zależności od tego, co jest przedmiotem dostawy (paliwo czy inne towary wrażliwe), czy też doprecyzowanie, że od zwracanej kaucji nie przysługują odsetki.

Planowane wejście w życie zmienianych przepisów to 1 stycznia 2015 r.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane