Pod koniec kwietnia Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju ogłosił nabór projektów dla przedsiębiorców na projekty tworzenia bądź rozwoju centrów badawczo-rozwojowych w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Beneficjentami programu są przedsiębiorcy zarówno z sektora MŚP jak i przedsiębiorcy spoza tego sektora (przedsiębiorstwa duże).

Alokacja

Do rozdysponowania przeznaczono kwotę 350 000 000,00 PLN, w tym 60 000 000 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 290 000 000 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Wysokość wsparcia

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 000 000 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 000 000 EUR.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

 

Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

1/ W zakresie infrastruktury: regionalna pomoc inwestycyjna od 10% do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji.

2/ W zakresie prac rozwojowych: pomoc na projekty badawczo-rozwojowe 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

3/ Pomoc de minimis: 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od dnia 28 maja 2018 r. do dnia 6 lipca 2018 r.

Inne ważne informacje

Najważniejsze kryteria obligatoryjne:

Wnioskodawca musi przygotować agendę badawczą, która stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie Z agendy powinna przede wszystkim wynikać długoterminowa strategia rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca powinien przedstawić argumentację pozwalającą ekspertom stwierdzić, że planowane centrum badawczo – rozwojowe jest istotnym i niezbędnym elementem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa. W szczególności agenda badawcza powinna zawierać następujące elementy:

 1. główne innowacyjne obszary badawcze,
 2. indykatywny (orientacyjny) plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący okres trwałości projektu,
 3. przewidywane wyniki zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych (rezultaty realizacji agendy – efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub procesowe i ich przewidywaną przewagę konkurencyjną,
 4. analizę zapotrzebowania rynkowego na wyniki prac B+R,
 5. założenia strategii rozwoju działalności przedsiębiorstwa w oparciu o B+R.

Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach agendy badawczej muszą dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej.

Agenda badawcza obejmuje co najmniej okres realizacji i okres trwałości projektu.

Wnioskodawca w ramach musi wykazywać potencjał do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przewidzianych w projekcie, tj.:

 1. zaplanowany potencjał kadrowy B+R do realizacji projektu, tj. posiadanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, z wykształceniem adekwatnym do planowanego zakresu prac badawczo-rozwojowych przewidzianych w projekcie,
 2. potencjał w zakresie zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi,
 3. dotychczasowe doświadczenie Wnioskodawcy w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych (samodzielnie lub na zlecenie) lub dysponowanie aparaturą naukowo-badawczą nie będącą przedmiotem wsparcia i innym wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Projekt musi wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) określonych w dokumencie strategicznym „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”.

W związku z realizacją projektu prowadzona musi być współpraca z podmiotami z sektora MSP, organizacjami badawczymi lub NGO (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców innych niż MSP).

Najważniejsze kryteria fakulatywne (punktowane dodatkowo):

Projekt wpisuje się w branże kluczowe określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR):

 1. Sektor produkcji środków transportu (np. e-busy, pojazdy szynowe, statki specjalistyczne);
 2. Elektronika profesjonalna (np. inteligentne liczniki energii, falowniki, ładowarki do samochodów, sensory);
 3. Sektor specjalistycznych technologii teleinformatycznych (np. fintech, automatyka maszyn i budynków, cyberbezpieczeństwo, gry komputerowe, bioinformatyka);
 4. Sektor lotniczo-kosmiczny (np. drony, elementy satelitów);
 5. Sektor produkcji leków, wyrobów medycznych i nowoczesnych usług medycznych (np. e-medycyna, wyroby medyczne, terapie, leki biopodobne);
 6. Sektor systemów wydobywczych (np. inteligentna kopalnia);
 7. Sektor odzysku materiałowego surowców;
 8. Sektor ekobudownictwa (np. budynki pasywne, pikoenergetyka, budownictwo drewniane);
 9. Sektor żywności wysokiej jakości.

Projekt wykazuje przełomowy charakter planowanych prac badawczo – rozwojowych (wywieranie znaczącego wpływu na rynek oraz na działalność gospodarczą firm na tym rynku).

W projekcie przewidziano udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi:

 1. współpraca w ramach umowy wieloletniej,
 2. współpraca w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego projektu,
 3. płatny staż pracownika B+R z danej jednostki naukowej,
 4. zakup usług B+R w jednostkach naukowych,
 5. usługi na wykonanie określonego zadania prowadzącego do praktycznych rezultatów, np. stworzenie prototypu urządzenia, dokonanie pomiarów testowych, wykonanie badań potrzeb dotyczących określonego produktu lub usługi.

Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych – im wyższa relacja wydatków ponoszonych na działalność B+R do całkowitych wydatków inwestycyjnych Wnioskodawcy w danym okresie referencyjnym (okres trwałości projektu) tym punktacja będzie wyższa. W projekcie przewidziano nowe miejsca pracy dla pracowników B+R (przyrost od 10% do powyżej 20%). Dodatkowe punkty przyznawane są, gdy Wnioskodawca należy do sektora MSP. Na moment złożenia wniosku Wnioskodawca jest od co najmniej 6 miesięcy członkiem klastra, który uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego.

W projekcie przewidziano sposoby ochrony własności intelektualnej.

To już kolejna edycja tego konkursu. Poprzednia zakończyła się na początku tego roku, a ramach ww. naboru przedsiębiorcy złożyli 108 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 949 122 685,32 zł, z czego kwota 37 059 123,52 zł przypada na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim.

Dofinansowanie otrzymało 49 projektów z województw innych niż mazowieckie na łączną kwotę dofinansowania około 350 mln PLN oraz 6 projektów z województwa mazowieckiego z kwotą łączną dofinansowania sięgającą 16,5 mln PLN.

AUTOR:  Łukasz Smetaniuk, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.