Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny nabór projektów dla przedsiębiorców na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Działania 1.2 „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Co można realizować w ramach wsparcia?

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe (do 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).

Wsparcie w naborze kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w poniżej wskazanych obszarach tematycznych:

  • magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych;
  • sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych;
  • technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej;
  • rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M;
  • rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców (w którego skład wchodzą co namniej dwa przedsiębiorstwa), przy czym każdy z Konsorcjantów musi brać udział w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Ponadto przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa może wynieść maksymalnie:

  • 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
  • 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie przez danego przedsiębiorcę – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;
  • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis zaplanowanych przez danego przedsiębiorcę

W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum, Lider konsorcjum oraz Konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie.

Alokacja

Do rozdysponowania przeznaczona została kwota 150 mln zł.

Wysokość wsparcia

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może wynosić 30 000 000,00 zł, przy czym minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych musi wynosić 2 000 000 zł.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

 

Status przedsiębiorcy Badania przemysłowe Prace rozwojowe Prace przedwdrożeniowe
mikro 80% 60% pomoc de minimis – 90%
usługi doradcze dla MŚP – 50%
małe
średnie 75% 50%
duże 65% 40%

 

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 19 marca 2018 r. do 21 maja 2018 r.

Inne ważne informacje

Wnioskodawca musi być zarejestrowany i prowadzić działalność na terytorium RP.

Warunkiem otrzymania przez przedsiębiorstwo inne niż MŚP wsparcia w konkursie jest wykazanie we wniosku o dofinansowanie występowania (w trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości) efektu dyfuzji do polskiej gospodarki poprzez opis planowanej współpracy (w tym także w ramach podwykonawstwa) z mającymi siedzibę w Polsce MŚP, organizacją pozarządową lub organizacją badawczą.

Weryfikacji podlega, czy rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację, stanowiącą załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r.

Własność intelektualna nie może stanowić bariery dla wdrożenia rezultatów projektu.

W ramach konkursu mogą być dofinansowane wyłącznie projekty, których rezultat:

  • stanowi innowację produktową lub procesową oraz
  • charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.

AUTOR: Łukasz Smetaniuk, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.