Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy na nową perspektywę wdrażania Funduszy Europejskich. Jako ostatnie zostały zatwierdzone: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dziewięć programów regionalnych (RPO) województw: warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest drugim pod względem wielkości budżetu programem na lata 2014-2020 oraz największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, rozwój i innowacje. Dostępna alokacja na ten program to ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, tj. ponad 36 mld zł. Najistotniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki – oraz wdrożenie ich wyników na rynek.

Najważniejszym celem RPO będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Podobnie jak w mijającej perspektywie, programy regionalne będą zarządzane przez Urzędy Marszałkowskie. Budżet 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to niemal 40% (wzrost z ok. 25%) wszystkich środków na lata 2014-2020.

Wcześniej przyjęte programy krajowe

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tak samo jak w poprzedniej perspektywie, jest największym polskim programem (27,4 mld euro z UE). Środki z tego programu przeznaczone będą na rozwój infrastruktury transportowej, energetykę, ochronę środowiska, gospodarkę niskoemisyjną, kulturę oraz ochronę zdrowia.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Program Polska Cyfrowa

W ramach Programu Polska Cyfrowa rozdysponowanych zostanie 2,2 mld euro z UE na szerokopasmowy internet, e-administrację i podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Program Polska Wschodnia (2 mld euro z UE) stanowi dodatkową, obok programów krajowych i regionalnych, pomoc dla województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego. Wsparta zostanie przedsiębiorczość i innowacyjność, transport publiczny (w tym kolej) i drogi w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej.

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Na realizację Programu Wiedza Edukacja Rozwój zostanie przeznaczone 4,65 mld euro z UE i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Program ten pozwoli na aktywizację zawodową osób młodych (15-29 lat), reformy polityk publicznych w obszarze rynku pracy, gospodarki i edukacji, rozwój szkolnictwa wyższego, wyższą jakość usług służby zdrowia i programy profilaktyczne, a także na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.

Program Pomoc Techniczna to ponad 700 mln euro z UE na organizację systemu wdrażania funduszy unijnych w Polsce tak, by inwestowanie tych pieniędzy odbywało się prawidłowo (m.in. szkolenia dla beneficjentów i pracowników instytucji wdrażających fundusze).

Pierwszy konkurs na lata 2014-2020 został już ogłoszony z Programu Polska Cyfrowa i dotyczy wsparcia na tworzenie lub rozwój e-usług publicznych. Skierowany jest do jednostek administracji rządowej, sądów i jednostek prokuratury.

Trwają obecnie prace nad organizacją systemu wdrażania pozostałych programów. Konkursy mają rozpocząć się jeszcze w II kwartale 2015 roku.

Autorem publikacji jest Michał Wałecki, Specjalista, Zespół Doradztwa Europejskiego.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.