fbpx

Treść artykułu

Zdaniem Ministerstwa Finansów ocena, czy dane świadczenie, za które podmioty powiązane jako strony transakcji, nie ustaliły wprost wynagrodzenia, należy do tzw. świadczeń nieodpłatnych, zależy od całokształtu relacji ekonomicznych pomiędzy tymi podmiotami.

Kiedy wystąpi nieodpłatne świadczenie i opodatkowanie CIT

W opublikowanej 11 maja 2018 r na stronie internetowej odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 7136 (sygnatura pisma DD5.054.3.2018.KSM), Minister Finansów przedstawił swoje stanowisko w sprawie konsekwencji na gruncie CIT, nieodpłatnego udzielenia polskiemu podatnikowi przez grupę kapitałową prawa do użytkowania znaku towarowego.

Zapytanie poselskie

Tłem zapytania poselskiego jest rozbieżność w ocenie stanu faktycznego, pomiędzy „pewną spółką” (dalej: Spółka), należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej, a Krajową Informacją Skarbową. Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami grupy, Spółka jest zobowiązana do korzystania ze znaku towarowego należącego do grupy kapitałowej, przy czym Spółka nie jest obciążana żadnymi opłatami za korzystanie ze znaku towarowego oraz nie świadczy ekwiwalentnych usług. Spółka uważa, że fakt korzystania z logo nie generuje dodatkowego przychodu, a tym samym nie jest ona zobowiązana do rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Według Krajowej Informacji Podatkowej znak towarowy (nazywany przez Spółkę „logo centrali”) jest „renomowany i wysoce rozpoznawalny, a tym samym korzystanie z niego przynosi spółce owocne rezultaty oraz pozwala na powiększenie swych udziałów w przyszłości”, zatem Spółka bezsprzecznie uzyskuje korzyść z tego tytułu. Prawo do używania logo centrali za darmo stanowi, w ocenie Dyrektora KIS, nieodpłatne świadczenie, którego wartość winna zostać rozpoznana jako przychód i opodatkowana.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

 

Odpowiedź Ministerstwa Finansów

Minister Finansów wskazał, że z uwagi na różnorodność stanów faktycznych, złożoność stosunków i procesów gospodarczych, jak również różnorodność relacji zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o konsekwencje podatkowe nieodpłatnego korzystania ze znaku towarowego, nie jest możliwe. Każdy stan faktyczny wymaga indywidualnej oceny, której zdaniem Ministra, można dokonać w dwóch krokach.

W pierwszym kroku należy ustalić, czy dane świadczenie ma faktycznie „nieodpłatny” charakter. Zdaniem Ministra Finansów, świadczenie nie jest nieodpłatne, jeżeli uzyskanie przez danego podatnika określonego bezpłatnego świadczenia pozostaje w związku z innym, wzajemnym świadczeniem tego podmiotu. Jeżeli korzystanie przez podatnika z udostępnionych mu nieodpłatnie rzeczy lub praw jest warunkiem koniecznym do wykonania określonych świadczeń, na rzecz podmiotu użyczającego te rzeczy lub prawa, to w takiej sytuacji u podatnika tego nie wystąpi w tym zakresie przychód z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń. Jako przykład takiej relacji gospodarczej Minister Finansów wskazał tzw. umowę toolingu (na podstawie której kontrahent nieodpłatnie udostępnia urządzenia w ramach świadczenia wzajemnego). Podobne sytuacja występuje w przypadku udzielania poręczeń i gwarancji w ramach podmiotów grupy kapitałowej.

Dodatkowo, aby rozpoznać i odpowiednio opodatkować przychód  należy ustalić wystąpienie „korzyści”, czy też „przysporzenia” (mającego istotny wymiar finansowy) po stronie podmiotu otrzymującego dane świadczenie pod tytułem darmym (dodatkowo następującej „kosztem innego podmiotu”). Zatem, jeżeli korzystając ze znaku towarowego należącego do grupy, Spółka uzyskuje korzyści ekonomiczne w sposób pośredni lub bezpośredni, należy uznać iż istnieje przesłanka do rozpoznania przychodu z nieodpłatnego świadczenia.

A contrario Minister Finansów przytacza przykład sytuacji, kiedy korzystanie ze znaku towarowego, nie przynosi podmiotowi wymiernych korzyści. Jest to sytuacja producenta, który całą swoją sprzedaż wyprodukowanych wyrobów kieruje do podmiotu powiązanego z grupy (tj. występuje jako producent kontraktowy, na zlecenie podmiotów z grupy). W takim przypadku – nawet jeśli podmiot ten korzysta ze znaku towarowego grupy – w określonych okolicznościach niezasadne może być naliczanie opłat licencyjnych z tego tytułu.

Nieodpłatne świadczenie a ceny transferowe

Obowiązujące od 1 stycznia 2017 r nowe regulacje w zakresie w zakresie treści dokumentacji podatkowych – lokalnej oraz w szczególności – dokumentacji grupowej, ułatwią organom podatkowym identyfikację sytuacji, kiedy spółka korzysta nieodpłatnie ze znaków towarowych lub innych praw niematerialnych. Spółki należące do grup kapitałowych, powinny wnikliwie przeanalizować, czy w świetle informacji prezentowanych w dokumentacji podatkowej, istnieją przesłanki do uznania, że osiągają nieodpłatne świadczenia (znaki towarowe, licencje, wsparcie procesów przez grupę, poręczenia i gwarancje, usługi członków zarządu, umowy toolingowe itd).

Na marginesie należy wskazać, że w świetle przepisów nie ma obowiązku dokumentowania transakcji nieodpłatnych. Jednak, jeżeli podatnik zostanie wezwany przez organ podatkowy do opracowania dokumentacji w ciągu 30 dni (w trybie art. 9a ust 4a ustawy CIT)  i podatnik nie spełni tego żądania, organ podatkowy będzie miał prawo do zastosowania 50% stawki sankcyjnej zgodnie z art. 19 ust 4 ustawy CIT.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru:

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane