15 stycznia ruszyła IV już edycja Kredytu na innowacje technologiczne w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Nabór wniosków wystartuje 15 lutego i potrwa do 24 maja. To doskonała okazja, by lepiej zrozumieć istotę tego konkursu, poznać korzyści i zmiany, które czekają na Wnioskodawców w tym rozdaniu. Warto również wspomnieć, że wśród konkursów z portfolio PO IR ten wydaje się być najłatwiejszym, by osiągnąć sukces!

Co można realizować w ramach wsparcia?

W ramach konkursu zrealizujemy projekty, które dotyczyć będą wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem naszych własnych prac B+R lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez nas w ramach projektu.

Rozwiązania te mogą mieć postać:

  • prawa własności przemysłowej lub
  • wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub
  • nieopatentowanej wiedzy technicznej,

które umożliwiają nam wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych (w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe, nieruchomości, roboty i materiały budowlane, wartości niematerialne i prawne), niezbędne do wdrożenia danej technologii (pełen katalog kosztów kwalifikowalnych znajdować się będzie w regulaminie konkursu).

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Przedsiębiorcy ci muszą prowadzić swoją działalność gospodarczą na terenie Polski.

Alokacja: 550 mln zł

Wysokość wsparcia: W konkursie można otrzymać maksymalną dotację (w formie premii technologicznej) do 6 mln zł.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

Nabór wniosków: Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 15 lutego do 21 maja 2018 r.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Inne ważne informacje

Przystępując do konkursu należy odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej:

Przykład 1. – Inwestycja niekwalifikująca się do finansowania:

Firma „A” zamierza wdrożyć technologię polegającą na „XYZ”, w związku z czym kupuje „drukarkę B” (w której firma „B” zastosowała nową technologię).

Przykład 2. – Inwestycja kwalifikująca się do finansowania:

Firma „A” zamierza wdrożyć technologię „XYZ”, w oparciu o własną technologię do czego niezbędny jest zakup środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia produkcji.

Mechanizm działania Kredytu na innowacje technologiczne

W pierwszej kolejności przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie kredytu technologicznego do banku kredytującego (z listy, która dostępna jest na stronie internetowej IOK – www.bgk.pl). Następnie bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego albo przyznaje promesę kredytu technologicznego. Trzeba mieć na uwadze, że bank kredytujący uzależnia zawarcie warunkowej umowy kredytu technologicznego albo wystawienie promesy kredytu technologicznego od posiadania przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części wspomnianego kredytu technologicznego. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego. Premia technologiczna jest wypłacana w transzach (płatności pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończaniu realizacji projektu (płatność końcowa).

Przykład wyliczenia wartości dofinansowania

Załóżmy, że małe przedsiębiorstwo z województwa kujawsko-pomorskiego startuje w Kredycie na innowacje technologiczne. Koszt całkowity inwestycji wynosi 4 mln zł netto, a wszystkie wydatki są wydatkami kwalifikowalnymi. Wobec tego przedsiębiorstwo musi posiadać wkład własny na poziomie 1 mln zł (25%), a kredyt technologiczny wynosi 3 mln zł. Wobec powyższego premia technologiczna wynosi 2,2 mln zł (4 mln x 55% dofinansowania).

Modyfikacji uległa formuła naboru wniosków o dofinansowanie – konkurs będzie przeprowadzony w trzech rundach. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że w ramach naboru będzie możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji technologicznej wyłącznie w jednej z rund konkursu. W świetle tego zapisu będziemy musieli mocno przemyśleć, co chcemy sfinansować z pomocą Kredytu na innowacje technologiczne. Z jednej strony trzy rundy mogłyby dawać nam możliwość w każdej z nich złożenia projektu, zatem przy odrobinie szczęścia mielibyśmy dofinansowanie aż na trzy (różne!) pomysły. Z drugiej strony możliwość złożenia tylko jednej aplikacji (mimo trzech rund) jest sensowna – każdy będzie mieć równe szanse. Kolejna korzyść z takiego rozwiązania to skrócenie czasu oczekiwania na decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Lista banków współpracujących z BGK w nadchodzącej edycji, a można ją znaleźć pod tym linkiem

Realizacja projektu w ramach Kredytu na innowacje technologiczne niesie a sobą szereg korzyści. Wśród najważniejszych z nich wymienić należy:

  • Kwotę dofinansowania w wysokości aż do 6 mln zł, która w połączeniu z dofinansowaniem do 70% wydatków kwalifikowanych projektu (zgodnie z mapą pomocy regionalnej) jest łakomym kąskiem, by sfinansować nasze plany z pomocą funduszy UE,
  • Możliwość jaką daje konkurs, a zatem spłatę części kredytu ze środków UE w postaci premii technologicznej, która przyznawana jest przez BGK to kolejny argument przemawiający za tego typu rozwiązaniem,
  • Wzrost potencjału i konkurencyjności firmy na rynku, co niewątpliwie przełoży się na wyniki finansowe w przyszłości,
  • Zwiększenie popytu inwestycyjnego przedsiębiorstwa w dziedzinie innowacyjności oraz badań i rozwoju (B+R),
  • Poszerzenie oferty firmy poprzez wdrożenie do oferty sprzedaży, wynikających z realizacji projektu nowych/ulepszonych towarów, procesów czy usług,
  • Pozytywny wpływ realizowanej inwestycji na rozwój regionu, w jakim ona powstanie (co może pociągnąć za sobą cały łańcuch korzyści społeczno-gospodarczych).

AUTOR: Łukasz Smetaniuk, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kredyt na innowacje technologiczne – IV edycja!

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.