W poprzednim odcinku akademii zaprezentowaliśmy przykład praktyczny zastosowania metody wyłączenia i wyłączenia pełnego.

Metoda zaliczenia proporcjonalnego

Metoda zaliczenia proporcjonalnego polega na tym, że od podatku obliczonego w państwie miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, odlicza się podatek zapłacony w państwie źródła, przy czym wysokość odliczenia podatku zapłaconego za granicą w państwie rezydencji podatnika jest ograniczona do tej części podatku, która odpowiada dochodowi, który może być opodatkowany w państwie źródła (tj. za granicą).

Przykład

1) Dochody krajowe

Jan Kowalski przez pierwszych 5 miesięcy 2013 r. zatrudniony był w Polsce na podstawie umowy o pracę:

  • osiągnął wynagrodzenie brutto w wysokości 9.000 zł.
  • pracodawca pobrał za okres zatrudnienia składki społeczne – 500 zł, zdrowotne – 200 zł i zaliczki na podatek dochodowy – 807 zł,
  • do kalkulacji składek oraz podatku pracodawca uwzględnił podstawowe koszty uzyskania przychodów – 556,25 zł (5 x 111,25 zł)

Kwota

Wyszczególnienie

                                                        9 000,00 zł

wynagrodzenie brutto

                                                           500,00 zł

składki na ubezpieczenia społeczne

                                                           556,25 zł

koszty uzyskania przychodów

                                                        7 943,75 zł

podstawa obliczenia zaliczki na PIT (dochód w Polsce)


2) Dochody zagraniczne

Od 1 czerwca do 30 listopada 2013 r. Jan Kowalski pracował w Holandii. Wynagrodzenie otrzymywał gotówką ostatniego dnia każdego miesiąca. Zamieszkiwał czasowo w miejscowości, w której znajdował się zakład pracy. Kalkulując wysokość dochodów osiągniętych w Holandii Jan Kowalski uwzględnił:

  • diety (30% diety z tytułu podróży służbowej na terytorium Holandii za każdy dzień pobytu)
  • podstawowe koszty uzyskania przychodów za 6 miesięcy 667,50 zł (6 x 111,25 zł)
  • składki na ubezpieczenia społeczne – 900 zł

Łączne dochody zagraniczne Jana Kowalskiego (po uwzględnieniu diet, kosztów uzyskania przychodów oraz ubezpieczeń społecznych) wyniosły 12.683,34 zł.

Holenderski pracodawca pobrał zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 2.831,94 zł.

Kalkulacja podatku

  • do dochodów osiągniętych w Polsce, podlegających opodatkowaniu wg skali, należy dodać dochody osiągnięte za granicą

Kwota

Wyszczególnienie

7 943,75 zł

dochody osiągnięte w Polsce

12 683,34 zł

dochody osiągnięte w Holandii

20 627,09 zł

razem dochody

  •  od łącznych dochodów (polskich i holenderskich) obliczyć podatek wg skali podatkowej

Dochody

od

 

Do

Podatek wynosi

85 528,00 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528,00 zł

14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 

 

Kwota podatku od łącznych dochodów

Kwota

Wyszczególnienie

                                                     20 627,09 zł

Dochody łącznie

 x18%

stawka podatku

                                                        3 712,88 zł

Kwota podatku wg skali

                                                           556,02 zł

Kwota zmniejszająca podatek

                                                        3 156,86 zł

Podatek należny

  •  obliczamy limit podatku zapłaconego w Holandii do odliczenia w Polsce według formuły:

(dochód uzyskany za granicą)/(dochody łączne) x kwota podatku od łącznych dochodów

Kwota

Wyszczególnienie

                                                     12 683,34 zł

dochody osiągnięte w Holandii

                                                     20 627,09 zł

dochody razem

61,49%

współczynnik (dochody zagraniczne/dochody razem)

                                                        3 156,86 zł

kwota podatku należnego od łącznych dochodów

                                                        1 941,11 zł

wartość limitu (podatek należny x współczynnik)

 

W Holandii zapłacono zaliczkę na podatek w wysokości 2.831,94 zł, ale jedynie kwota limitu ustalonego zgodnie z powyższymi wyliczeniami tj. 1.941,11 zł, będzie odliczona od podatku skalkulowanego od całości dochodów, należnego w Polsce.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Metoda zaliczenia pełnego

W przypadku metody zaliczenia pełnego, odliczamy od zobowiązania podatkowego całość podatku zapłaconego za granicą. Odwołując się do przykładu powyżej, pan Jan Kowalski obliczy podatek dochodowy od całości swoich dochodów (tj. krajowych i zagranicznych) i odliczy pełną kwotę zaliczek na podatek potrąconych za granicą.

Kursy walutowe do przeliczenia uzyskanych dochodów

W przypadku uzyskiwania dochodów lub zapłaty podatku w walutach obcych, istotną kwestią jest ich przeliczenie na złote polskie. Zgodnie z przepisami kwotę przychodu otrzymanego/podatku zapłaconego za granicą w walucie obcej przelicza się na złote (art. 27 ust. 9 ustawy PIT):

  • według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut; jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie kursu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do przeliczenia na złote przychodu uzyskanego przez podatnika stosuje się kurs średni walut obcych z dnia uzyskania przychodu, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski
  • jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

W kolejnych odcinkach akademii powrócimy do prezentowania zasad opodatkowania zysków kapitałowych – wykorzystując wiedzę dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania, przedstawimy zasady kalkulacji podatku w odniesieniu do poszczególnych kategorii zysków kapitałowych.

Autor: Hanna Czogalla

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.