fbpx

Treść artykułu

Pod koniec sierpnia Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ogłosił nabór projektów dla przedsiębiorców na projekty dotyczące tworzenia bądź rozwoju centrów badawczo-rozojowych w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Kto może skorzystać ze wsparcia na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych?

Beneficjentami programu są przedsiębiorcy, zarówno z sektora MŚP, jak i przedsiębiorcy spoza tego sektora, czyli duże przedsiębiorstwa.

Do rozdysponowania przeznaczono kwotę 350 000 000,00 PLN, w tym 50 000 000 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 300 000 000 PLN dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach.

Wysokość wsparcia na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 000 000 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 000 000 EUR.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

 • W zakresie infrastruktury: regionalna pomoc inwestycyjna od 10% do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji.
 • W zakresie prac rozojowych: pomoc na projekty badawczo-rozojowe –  45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
 • Pomoc de minimis: 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro.

Kiedy można składać wnioski na dofinansowanie projektu?

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od dnia 26 września 2018 r. do dnia 14 października 2019 r.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Obowiązkowe kryteria dla wnioskodawców

Wnioskodawca musi przygotować agendę badawczą, która stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie Z agendy powinna przede wszystkim wynikać długoterminowa strategia rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca powinien przedstawić argumentację pozwalającą ekspertom stwierdzić, że planowane centrum badawczo – rozwojowe jest istotnym i niezbędnym elementem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa. W szczególności agenda badawcza powinna zawierać następujące elementy:

 • główne innowacyjne obszary badawcze,
 • indykatywny (orientacyjny) plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący okres trwałości projektu,
 • przewidywane wyniki zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych (rezultaty realizacji agendy – efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub procesowe i ich przewidywaną przewagę konkurencyjną,
 • analizę zapotrzebowania rynkowego na wyniki prac B+R,
 • założenia strategii rozwoju działalności przedsiębiorstwa w oparciu o B+R.

Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach agendy badawczej muszą dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej.

Agenda badawcza obejmuje co najmniej okres realizacji i okres trwałości projektu.

Wnioskodawca musi wykazywać potencjał do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przewidzianych w projekcie, tj.:

 • zaplanowany potencjał kadrowy B+R do realizacji projektu, tj. posiadanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, z wykształceniem adekwatnym do planowanego zakresu prac badawczo-rozwojowych przewidzianych w projekcie,
 • potencjał w zakresie zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi,
 • dotychczasowe doświadczenie Wnioskodawcy w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych (samodzielnie lub na zlecenie) lub dysponowanie aparaturą naukowo-badawczą nie będącą przedmiotem wsparcia i innym wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Projekt musi wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) określonych w dokumencie strategicznym „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”.

W przypadku dużego przedsiębiorstwa, w związku z realizacją projektu, prowadzona musi być współpraca z podmiotami z sektora MSP, organizacjami badawczymi lub NGO.

Dodatkowe kryteria dla wnioskodawców

Projekt wpisuje się w branże kluczowe określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR):

 • Sektor produkcji środków transportu (np. e-busy, pojazdy szynowe, statki specjalistyczne);
 • Elektronika profesjonalna (np. inteligentne liczniki energii, falowniki, ładowarki do samochodów, sensory);
 • Sektor specjalistycznych technologii teleinformatycznych (np. fintech, automatyka maszyn i budynków, cyberbezpieczeństwo, gry komputerowe, bioinformatyka);
 • Sektor lotniczo-kosmiczny (np. drony, elementy satelitów);
 • Sektor produkcji leków, wyrobów medycznych i nowoczesnych usług medycznych (np. e-medycyna, wyroby medyczne, terapie, leki biopodobne);
 • Sektor systemów wydobywczych (np. inteligentna kopalnia);
 • Sektor odzysku materiałowego surowców;
 • Sektor ekobudownictwa (np. budynki pasywne, pikoenergetyka, budownictwo drewniane);
 • Sektor żywności wysokiej jakości.

Projekt wykazuje przełomowy charakter planowanych prac badawczo – rozwojowych (wywieranie znaczącego wpływu na rynek oraz na działalność gospodarczą firm na tym rynku).

W projekcie przewidziano udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi:

 • współpraca w ramach umowy wieloletniej,
 • współpraca w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego projektu,
 • płatny staż pracownika B+R z danej jednostki naukowej,
 • zakup usług B+R w jednostkach naukowych,
 • usługi na wykonanie określonego zadania prowadzącego do praktycznych rezultatów, np. stworzenie prototypu urządzenia, dokonanie pomiarów testowych, wykonanie badań potrzeb dotyczących określonego produktu lub usługi.

Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych – im wyższa relacja wydatków ponoszonych na działalność B+R do całkowitych wydatków inwestycyjnych Wnioskodawcy w danym okresie referencyjnym (okres trwałości projektu) tym punktacja będzie wyższa.

 • W projekcie przewidzono nowe miejsca pracy dla pracowników B+R (przyrost od 10% do powyżej 20%).
 • Dodatkowe punkty przyznawane są, gdy Wnioskodawca należy do sektora MSP.
 • Na moment złożenia wniosku Wnioskodawca jest od co najmniej 6 miesięcy członkiem klastra, który uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego.
 • W projekcie przewidziano sposoby ochrony własności intelektualnej.

To już kolejna edycja tego konkursu. Poprzednia zakończyła się w kwietniu tego roku, a ramach ww. naboru przedsiębiorcy złożyli 97 wniosków o dofinansowanie.

Dofinansowanie otrzymało 40 projektów z województw innych niż mazowieckie na łączną kwotę dofinansowania około 280 811 530,13 PLN oraz 1 projekt z województwa mazowieckiego na kwotę dofinansowania sięgającą 3 414 554,73 PLN.

AUTOR: Łukasz Smetaniuk, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane