W ostatnim czasie na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego zostały opublikowane projekty nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Wejście nowych regulacji oznaczałoby przełom w zasadach dokumentowania transakcji zawieranych pomiędzy jednostkami powiązanymi.  

W ostatnich dniach Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało na swojej stronie internetowej projekty nowelizacji  ustaw o podatkach dochodowych. Projekty ustaw zakładają rewolucyjne zmiany w zakresie wymogów dokumentowania transakcji zawieranych pomiędzy jednostkami powiązanymi. Wprowadzenie nowych regulacji będzie miało na celu dostosowanie krajowych regulacji w zakresie cen transferowych do dyrektywy Unii Europejskiej z dnia 27 stycznia 2015 r., jak również implementację Wytycznych OECD do krajowego ustawodawstwa.

Zgodnie z założeniami projektów ustaw, zmiany będą w szczególności dotyczyć:

  • zasad ustalania obowiązku dokumentacyjnego – dotychczasowo podatnicy mieli obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w przypadku, gdy wartość poszczególnych transakcji realizowanych pomiędzy jednostkami powiązanymi przekroczyła limity określone przez regulacje podatkowe. Projekty ustaw o podatkach dochodowych zakładają odejście od powyższej zasady – zgodnie z założeniami, do opracowania dokumentacji cen transferowych będą zobowiązani podatnicy, których roczne przychody lub koszty przekroczą równowartość 2 mln EUR. Tym samym obowiązek dokumentacyjny wystąpi niezależnie od wartości transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • zakresu informacji prezentowanych w dokumentacjach cen transferowych – oprócz elementów prezentowanych dotychczas, dokumentacje cen transferowych będą obejmowały m.in. prezentację struktury organizacyjnej grupy, charakterystykę podziału funkcjonalnego obowiązującego w grupie oraz wszystkie działania restrukturyzacyjne podejmowane pomiędzy jednostkami z grupy w okresie poprzedzającym termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z planowanymi zmianami przepisów, zakres szczegółowości dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od skali działalności podatnika mierzonej poziomem przychodów ze sprzedaży. Podatnicy o przychodach lub kosztach przekraczających równowartość 10 mln EUR będą zobowiązani do opracowania analiz porównawczych mających na celu weryfikację wyników finansowych osiąganych przez podmioty z najbliższego otoczenia konkurencyjnego. Z kolei podmioty osiągające roczne przychody/ponoszące koszty przekraczające równowartość 20 mln EUR będą miały obowiązek dołączenia do krajowej dokumentacji cen transferowych tzw. dokumentacji globalnej (ang. Master File) prezentującej strukturę grupy w której działają, wyniki finansowe grupy, podział funkcjonalny zaimplementowany w grupie oraz kluczowe wartości niematerialne i prawne angażowane przez poszczególne podmioty z grupy,
  • terminy sporządzenia dokumentacji cen transferowych – zgodnie z projektami nowelizacji ustaw, podatnicy będą mieli obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Analogicznie jak dotychczas, podatnicy będą zobowiązani do przedłożenia dokumentacji w terminie do 7 dni od daty otrzymania stosownego żądania od organów podatkowych.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

Nowe standardy

Zgodnie z założeniami, regulacje wprowadzające nowe zasady dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych miałyby wejść w życie z początkiem roku 2016. Wprowadzenie nowych przepisów niewątpliwie będzie wymagało od podatników wypracowania nowych standardów dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych oraz weryfikacji rynkowości warunków transakcyjnych ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi, co zapewni eliminację lub ograniczenie ryzyk w obszarze cen transferowych.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nadchodzą zmiany w regulacjach dotyczących cen transferowych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.