W odpowiedzi na niepokojący proceder „kradzieży spółek” ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie newslettera umożliwiającego śledzenie aktywności wybranych podmiotów zarejestrowanych w KRS w ramach subskrypcji. Bieżąca wiedza o składanych wnioskach i dokonywanych wpisach ma umożliwić m.in. szybszą reakcję celem niezwłocznego podjęcia właściwych kroków dla ochrony spółki.

AKTUALIZACJA:

Dnia 02 maja 2022 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 07 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.  Należy przy tym wskazać, że zmianie uległa data wejścia w życie ustawy – zamiast dotychczas przewidywanego 19 maja 2022 r. ustawa wejdzie w życie z miesięcznym opóźnieniem, dnia 21 czerwca 2022 r.

Na czym polega zjawisko „kradzieży spółek”?

Niepokojące zjawisko „kradzieży spółek” wiąże się ze zmianą wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym przez osoby nieuprawnione. Proceder polega na składaniu wniosków o aktualizację danych spółki w Rejestrze przy użyciu sfałszowanych dokumentów. Wnioski te dotyczą zmiany danych powodujących utratę kontroli nad spółką, takich jak chociażby zmiana sposobu reprezentacji i osób uprawnionych do reprezentacji, a nawet zmiana w strukturze własnościowej, co w konsekwencji może doprowadzić do utraty majątku spółki poprzez, chociażby wypłacenie środków, zaciągnięcie kredytów czy sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład majątku spółki.

Newsletter KRS jako remedium na problem kradzieży spółek

W obliczu wskazanego zagrożenia ustawodawca, chcąc zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego, zdecydował się na wzmocnienie funkcji informacyjnej KRS poprzez utworzenie newslettera umożliwiającego subskrypcję konkretnych podmiotów posiadających wpis w Rejestrze.

Ważny fragment

Newsletter ma rozpocząć swoje działanie już 19 maja 2022 r., a subskrypcja w praktyce ma polegać na otrzymywaniu informacji o każdym złożonym w systemie wniosku jeszcze zanim zostanie on rozpatrzony przez sąd rejestrowy, jak również o każdym dokonanym wpisie przez sąd rejestrowy, co ma ułatwić zidentyfikowanie bezprawnie złożonego wniosku, a co za tym idzie umożliwić podjęcie niezwłocznych działań w zakresie wzięcia udziału w toczącym się postępowaniu, zaskarżenia orzeczenia o wpisie zaktualizowanych danych do Rejestru czy powiadomienia organów ścigania.

Warto zaznaczyć, że obecnie, mimo że osoby zainteresowane mogą teoretycznie uczestniczyć w postępowaniu rejestrowym, w praktyce najczęściej nie korzystają z tego uprawienia, nie wiedząc o tym, że postępowanie się toczy. Dzięki wysyłanym na bieżąco automatycznym powiadomieniom ryzyko wystąpienia problemu ulegnie zmniejszeniu.

Jak się zapisać i korzystać z newslettera KRS?

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, uruchomienie subskrypcji newslettera KRS, będzie możliwe:

  1. po zalogowaniu się na konto w Portalu Rejestrów Sądowych (PRS),
  2. wejściu w nowo utworzoną zakładkę umożliwiającą wskazanie interesujących podmiotów.
  3. podaniu numerów KRS podmiotów, których mają dotyczyć powiadomienia.

Subskrypcja ma obowiązywać przez okres wskazany, nie dłuższy jednak niż rok, bądź do momentu rezygnacji z dalszego otrzymywania automatycznej informacji o danym podmiocie. Może być również każdorazowo przedłużana na okres nieprzekraczający kolejnego roku.

Podkreślenia wymaga również nałożony przez ustawodawcę limit podmiotów podlegających subskrypcji dla jednej osoby. Jest to 50 podmiotów, co jak wskazuje ustawodawca, wynika z aktualnych możliwości technicznych systemu. Większa liczba podmiotów przypisana jednej osobie mogłaby prowadzić bowiem do przeciążenia systemu i uniemożliwienia efektywnego korzystania z Portalu Rejestrów Sądowych.

Finalnie, rozpoczynając korzystanie z newslettera, warto mieć również na uwadze, że otrzymane powiadomienia będą dotyczyły wyłącznie zdarzeń, które miały miejsce po dodaniu danego podmiotu do kategorii podmiotów obserwowanych. Oznacza to, że wszystkie wnioski oraz wpisy dokonane w sądzie rejestrowym przed wskazaniem w systemie PRS danego podmiotu, nie będą ujawnione w formie newslettera.

Wchodzące niebawem w życie zmiany należy ocenić pozytywnie. Mimo że nie można oczekiwać, by wyeliminowały one zupełnie problem „kradzieży spółek” , niewątpliwie mają szansę wzmocnić poziom bezpieczeństwa spółek, jej wspólników oraz członków zarządów . Tym samym skorzystanie z usługi subskrypcji newslettera KRS może mieć bardzo korzystny wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

JAK MOŻEMY POMÓC?

Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton zapewni wsparcie w zakresie subskrypcji albo obsługi newslettera, dbając o bieżący nadzór nad przychodzącymi do Państwa, automatycznymi informacjami w ramach newslettera KRS oraz o podjęcie niezwłocznej reakcji w sytuacji zidentyfikowania niepokojącej aktywności.

AUTOR: Magdalena Wołczek, Stażystka, Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.