fbpx

Treść artykułu

Z dniem 1 lipca 2020 r. w zakresie przepisów dotyczących schematów podatkowych ustawodawca rozszerzył jedną ze szczególnych cech rozpoznawczych poprzez dodanie do niej oprócz obecnie obowiązującej listy krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową również unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy dla celów podatkowych.

Skąd wynika zmiana w zakresie schematów podatkowych?

Wprowadzona zmiana została zapisana w ustawie z dnia 28 maja 2020 r. (art. 14) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1106). Ustawa w tym zakresie implementuje przepisy unijne, które nie zostały prawidłowo zaimplementowane w przepisach dotychczasowych.

Ważny fragment

Zgodnie z jej brzmieniem rozszerzono zakres szczególnej cechy rozpoznawczej, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 13 lit. a Ordynacji podatkowej oraz do przepisów dotyczących schematów podatkowych dodano m.in. art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej, który zobowiązuje Ministra właściwego do spraw finansów publicznych do ogłoszenia w drodze obwieszczenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Rozszerzona cecha rozpoznawcza obejmuje obecnie swoim zakresem podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi jeżeli odbiorca płatności posiada miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:

  • na podstawie aktów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów Ustawy PIT i Ustawy CIT (dot. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych),
  • oraz dodaje kraje określone w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2020 r.)

Do jakich krajów należy dodatkowo weryfikować transgraniczne płatności pod kątem szczególnej cechy rozpoznawczej?

Zgodnie z zaprezentowanym przez MF obwieszczeniem z dnia 7 lipca 2020 r. lista tych krajów jest następująca:

  1. Republika Fidżi
  2. Guam
  3. Kajmany
  4. Republika Palau
  5. Sułtanat Omanu
  6. Republika Trynidadu i Tobag
  7. Samoa Amerykańskie

Sprawdź Procedury podatkowe Grant Thornton

Jak można zauważyć lista jest obejmuje transakcje z podmiotami z którymi płatności występują sporadycznie, zatem wydaje się, że nie będzie miała zastosowania do większości polskich podatników dokonujących płatności transgranicznych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Warto jednak o niej pamiętać, bowiem dokonanie płatności do tych krajów może wiązać się z obowiązkami w zakresie raportowania schematów podatkowych. Szczególną uwagę muszą na to zwrócić promotorzy w rozumieniu przepisów MDR, jeżeli pierwszej czynności związanej z wdrażaniem uzgodnienia dokonano w dokonano w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.; na mocy art. 13 ustawy zmieniającej muszą oni zaraportować schematy z uwzględnieniem tej rozszerzonej cechy rozpoznawczej.

Należy również dodać, że z uwagi na obecną sytuację w kraju Minister Finansów Rozporządzeniem z dnia 30 czerwca 2020 r. dotyczącym przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami przedłużył do dnia 31 grudnia 2020 r. termin na złożenie przez promotora informacji o schemacie podatkowych transgranicznym (§ 3 pkt 1 Rozporządzenia).

Nowa lista krajów, do których płatności należy weryfikować pod kątem MDR nie „przewraca do góry nogami” zakresu szczególnej cechy rozpoznawczej, co nie oznacza, że należy ją bagatelizować. Kraje te należy uwzględnić przy weryfikacji krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, aby nie przeoczyć potencjalnej możliwości wystąpienia schematu podatkowego.

AUTOR: Łukasz Kacprzyk, Senior Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane