Minister Finansów wydał nowe rozporządzenia wykonawcze do Ustawy VAT. Wprowadzono w nich m. in. zwolnienie dla dostawy samochodów osobowych. 

Nowe rozporządzenia to:

  1. rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień;
  2. rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

W rozporządzeniu w sprawie zwolnień utrzymano w zasadzie większość zwolnień, które obowiązywały do końca 2013 r.

Przykładowo nadal zwolnieniu podlega:

  • dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze;
  • usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych;
  • usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty, świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek;
  • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;
  • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z uwagi na wprowadzone od 1 stycznia 2014 r. zmiany w zwolnieniu dla dostaw towarów używanych, rozporządzenie z 20 grudnia zawiera zwolnienie dla dostawy samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych. Zwolnienie to przysługuje podatnikom,  którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów mieli prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

a) określonej w fakturze lub

b) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub

c) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub

d) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca – nie więcej jednak niż odpowiednio 5 000 zł lub 6 000 zł.

Tym samym, aby zbyć samochód osobowy, podatnik nie musi już czekać pół roku na to, by skorzystać ze zwolnienia. Należy jednak pamiętać, iż zwolnienie to  – zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia – ma obowiązywać w tej wersji jedynie do czasu zmiany Ustawy VAT w zakresie zmian dotyczących prawa do odliczania. Może się zatem okazać, iż przepis ten zostanie zmieniony już od 1 marca 2014 r. (planowane wejście w życie zmian do ustawy).

Ponadto, na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień do dnia 31 grudnia 2014 r. zwalnia się z podatku VAT:

1) nieodpłatne świadczenie usług, które uprzednio zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

2) nieodpłatne przekazania towarów, sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Na mocy § 3 rozporządzenia z 23 grudnia stawkę podatku VAT obniża się do wysokości 8% dla robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym oraz dla robót konserwacyjnych dotyczących:

a) obiektów społecznego budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych;

b) lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

8% stawka podatku VAT obowiązuje nadal dla usług związanych z wyżywieniem, z wyłączeniem sprzedaży określonych napojów alkoholowych, napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, czy też napojów bezalkoholowych gazowanych.

Podobnie jak w 2013 r. zerowa stawka podatku VAT obejmuje transport międzynarodowy, czy też usługi nabywane za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.