Jak rzetelnie określić wartość rynkową przedsiębiorstwa? Eksperci Grant Thornton na podstawie swoich doświadczeń wyszczególnili sześć czynników mających kluczowy wpływ na sporządzenie wiarygodnej wyceny przedsiębiorstwa.

Sporządzenie właściwej wyceny, będącej wiarygodnym dowodem realnej wartości spółki, jest jednym z kluczowych narzędzi stosowanych nie tylko przez inwestorów giełdowych, ale też wykorzystywanych dla zrealizowania z sukcesem potrzeb akwizycji, zbycia, aportów, przekształceń czy restrukturyzacji spółek.

Wśród czynników, na które eksperci do spraw wyceny zwracają uwagę, należy wymienić:

  • Niezależność – wycena w swej naturze jest bardzo podatna na przyjęte założenia, stąd naciski osób postronnych i niezaangażowanych bezpośrednio w sporządzanie wyceny mogą mieć wpływ na jej stronniczość.
  • Indywidualne podejście – podstawą każdej wyceny powinno być dokładne zrozumienie jaki jest jej cel, gdyż determinuje to wybór metod i parametrów wyceny. Ponadto przyjmowane założenia powinny odzwierciedlać specyficzne cechy podmiotu oraz strategię jego rozwoju. Standardowe podejście do wyceny może się natomiast przyczynić do nieuwzględnienia istotnych ryzyk czy też wartości dodanych.
  • Znajomość spółki i branży – osoba sporządzająca wycenę musi być w stanie obiektywnie ocenić pozycję rynkową wycenianej spółki, a także potrafić zweryfikować realność jej planów strategicznych w kontekście aktualnej sytuacji w branży i perspektyw jej rozwoju.
  • Aktualność – przedsiębiorstwa działają w gospodarce rynkowej, stąd są wrażliwe zarówno na zmieniające się otoczenie rynkowe, jak i wydarzenia oraz procesy zachodzące bezpośrednio w spółce. Wycena wartości przedsiębiorstwa jest wypadkową tych czynników, stąd powinna być sporządzana na dany dzień oraz aktualizowana w razie zajścia zdarzeń zmieniających istotnie sytuację spółki.
  • Względna prostota  – jednym z często popełnianych błędów jest założenie, że im bardziej ilościowy (ekonometryczny) i skomplikowany model wyceny jest wykorzystywany, tym większą ma wartość poznawczą. W natłoku informacji sztuką jest wyselekcjonować te najbardziej istotne i kluczowe dla danej spółki, a zrozumienie wyceny jest odwrotnie proporcjonalne do ilości czynników na nią wpływających i przyjętych założeń.
  • Stosowanie najlepszych wzorców metodologicznych – korzystanie z metodologii instytucji działających na dojrzałych rynkach kapitałowych pozwala na międzynarodową unifikację metod wyceny, a także pozwala uniknąć zarzutu podejścia eksperckiego.

Zastosowanie się do wyżej wymienionych zasad jest kluczowe, aby sporządzana wycena była rzetelna, odzwierciedlała rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa oraz umożliwiała realizację interesów zarówno klienta, jak i rynku.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie O poszukiwaniu wartości – złote zasady wyceny przedsiębiorstw

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.