Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego planuje ogłosić konkurs dla przedsiębiorców na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Co można realizować w ramach wsparcia?

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Wsparcie w naborze kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w poniżej wskazanych branżach:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Dofinansowanie skierowane jest do:

 • sektora MŚP,
 • dużych przedsiębiorstw,
 • partnerstwa naukowo-przemysłowego, składającego się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa oraz co najmniej jednej jednostki naukowej (nie więcej niż 4 podmioty).

Alokacja

47 018 050,56 zł

Wysokość wsparcia

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może wynosi 5 000 000,00 zł.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

Status przedsiębiorcy Badania przemysłowe Prace rozwojowe
mikro 80% 60%
małe
średnie 75% 50%
duże 65% 40%

 

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych będących partnerami w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu (intensywność wsparcia) wynosi do 100% ponoszonych przez nich kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem, że projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 2 marca 2018 r.

Ważne informacje dotyczące wniosków o dofinansowanie projektów B+R

Realizacja projektu musi zakończyć się do 31 grudnia 2021 r.

Projekty, w których nie przewidziano przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania. Prace B+R przewidziane w projekcie muszą kończyć się osiągnięciem IX poziomu gotowości technologicznej – TRL.

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć wartości 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym, nie będą zaliczane do prac B+R.

W przypadku wnioskodawcy z sektora MŚP możliwe jest dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, które są ściśle związane z realizowanymi w ramach projektu badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi, czyli działań przygotowawczych do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, tj. koszty uzyskania, walidacji i ochrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem wdrożenia wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy rozumianego jako rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Dopuszczalną formą wdrożenia jest udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę. Premiowane będą projekty, których wdrożenie polegało będzie na wprowadzeniu wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy.

Wynikiem prac B+R powinna być innowacja produktowa lub procesowa, co najmniej na poziomie firmy.

Wdrożenie efektów realizacji projektu, tj. wyników prac B+R, musi prowadzić do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, co najmniej na poziomie ponadregionalnym.

Kwestia własności intelektualnej nie może stanowić bariery dla realizacji projektu lub wdrożenia rezultatów projektu..

Prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu przysługują partnerom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i kosztów prac przedwdrożeniowych. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać powyższej reguły.

W przypadku, gdy wdrożenie wyników prac B+R polegać będzie na udzielaniu licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub gdy ze względu na swoją specyfikę infrastruktura niezbędna do wdrożenia produktów/usług będących efektem prac B+R nie jest instalowana na stałe, a zatem nie jest możliwe określenie lokalizacji zakładu w którym ww. efekty prac B+R będą wdrożone, siedziba wnioskodawcy musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

AUTOR: Łukasz Smetaniuk, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.