21 września 2022 r. został ogłoszony pierwszy konkurs dla przedsiębiorstw w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Póki co ze środków KPO skorzystają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będą przyjmowane w dniach od 17 października do 18 listopada przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej ARiMR) za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). ARiMR zastrzega jednak możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru, w przypadku wcześniejszego wyczerpania środków.

Kto i na co może otrzymać wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Należy mieć na uwadze, że aby złożyć wniosek w przedmiotowym naborze przedsiębiorca musi posiadać numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany przez ARiMR. Jeśli ktoś nie posiada jeszcze tego numeru, powinien wcześniej złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów (czyli o nadanie numeru identyfikacyjnego) do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

Wsparcie zostanie udzielone na przedsięwzięcie, którego realizacja potrwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowaniu i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Kosztem kwalifikowalnym będą mogły być koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r., przy czym koszty poniesione przed złożeniem wniosku będą refundowane jedynie w przypadku przedsięwzięć niezakończonych w dniu składania wniosku.

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach wsparcia zalicza się koszty:

 • budowy i przebudowy obiektów
 • zakupu nowych maszyn i urządzeń
 • zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin
 • instalacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa
 • zakupu oprogramowania komputerowego
 • nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo europejskie
Dowiedz się więcej

Jaki będzie poziom dofinansowania?

Poziom dofinansowania będzie mógł wynieść maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych, przy czym będzie uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa, lokalizacji projektu oraz rodzaju rozporządzenia, w oparciu o zapisy którego będzie przydzielone wsparcie (wparcie udzielane będzie bowiem w oparciu o zapisy trzech różnych rozporządzeń).

Należy mieć także na uwadze, iż maksymalna wysokość wsparcia na jaką będą mogli liczyć przedsiębiorcy nie będzie mogła być większa niż:

 • 3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa;
 • 10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa;
 • 15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa.

Minimalna wielkość wsparcia na jedno przedsięwzięcie nie będzie mogło być natomiast niższe niż 100 tys. zł.

Jakie dokumenty należy przygotować, aby móc ubiegać się o wsparcie?

Aby móc ubiegać się o wsparcie, wnioskodawca będzie musiał złożyć w ARiMR wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, do których należą m.in. biznes plan, kosztorys inwestorski w przypadku budowy lub przebudowy, dokumentu potwierdzających rozeznanie rynku w odniesieniu planowanych kosztów, promesę lub umowę kredytową w przypadku korzystania z kredytu bankowego.

Jakie przedsięwzięcia będą miały największe szanse na wsparcie?

Największe szanse na wsparcie będą miały te przedsięwzięcia, które spełnią w największym stopniu kryteria premiujące, do których należą:

 • realizacja przedsięwzięcia związanego z wytwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu żywności ekologicznej lub przetwórstwa produktów ekologicznych (5 pkt)
 • realizacja przedsięwzięcia na obszarze powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (stopa bezrobocia powyżej średniej krajowej (3 pkt)
 • realizacja przedsięwzięcia w powiatach zlokalizowanych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania – typ górski / podgórski (2 pkt)
 • realizacja przedsięwzięcia, którego efektem będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (2 pkt)
 • realizacja przedsięwzięcia przez spółdzielnie, w tym spółdzielnie rolników, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, uznane organizacje producentów rolnych, uznane organizacje producentów sektora rybołówstwa i akwakultury oraz związki tych organizacji (3 pkt)
 • realizacja przedsięwzięcia przez wnioskodawców, który nie byli beneficjentami poddziałania 4.2 „Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (7 pkt).

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo europejskie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.