WSA w Rzeszowie zgodził się z poglądem Ministra Finansów wyrażonym w interpretacji indywidualnej, iż jedynie realnie otrzymana w zamian za wniesiony aport zapłata będzie stanowić podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca (spółka kapitałowa będąca wspólnikiem – komandytariuszem spółki komandytowej) wniósł do tej spółki komandytowej wkład niepieniężny w postaci przysługującego mu prawa ze wspólnotowego graficznego znaku towarowego, zarejestrowanego przez OHIM. Wniesienie wkładu niepieniężnego zostało potwierdzone uchwałą wspólników spółki komandytowej w sprawie podwyższenia wkładu wspólnika oraz umową przeniesienia własności aportu. Wartość wkładu niepieniężnego została ustalona na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Tak ustalona wartość znaku towarowego stanowiła podstawę ustalenia wysokości wkładu Wnioskodawcy do spółki komandytowej.

Wnioskodawca chciał wiedzieć, czy transakcja polegająca na wniesieniu aportem wkładu niepieniężnego w postaci prawa ze wspólnotowego graficznego znaku towarowego jest transakcją odpłatną i podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowić będzie zapłatę jaką Wnioskodawca otrzyma w zamian za wkład niepieniężny, a więc ogół praw i obowiązków (równy wartości znaku towarowego) pomniejszony o wartość podatku VAT.

Sam uważał, że przedmiotowa transakcja jest transakcją odpłatną i podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy art. 5 ust. 1 Ustawy VAT, a podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowić będzie zapłatę, jaką Wnioskodawca otrzyma w zamian za aport, a więc ogół praw i obowiązków równy wartości znaku towarowego pomniejszonej o wartość podatku VAT, co wynika z art. 29a ust. 1 w związku z ust. 6 Ustawy VAT.

Argumentując swoje stanowisko w zakresie określenia podstawy opodatkowania Wnioskodawca wskazał, iż z uwagi na to, że strony ustaliły, że wartość wkładu jest równa wartości otrzymanego przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków otrzymanych w zamian za aport, to podstawą opodatkowania jest kwota odpowiadająca wartości znaku towarowego pomniejszona o kwotę podatku VAT, a więc równą wartości rynkowej prawa ochronnego na znak towarowy ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Stanowisko organu

Organ wydający interpretację nie zgodził się z argumentacją Wnioskodawcy w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania. Wskazał, że obecnie obowiązujące przepisy precyzyjnie określają katalog elementów wliczanych do podstawy opodatkowania oraz elementów niemających wpływu na jej wielkość, przy czym nie ma już odwołania do wartości rynkowej. Wobec tego podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa ochronnego na znak towarowy do spółki komandytowej w zamian za ogół praw i obowiązków będzie wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od spółki komandytowej z tytułu dokonania aportu tego prawa ochronnego na znak towarowy, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Zatem określając podstawę opodatkowania należy ustalić ją w oparciu o kwotę równą sumie wartości nominalnej udziałów w majątku spółki, przy czym w podstawie opodatkowania nie jest zawarty podatek.

WSA poparł MF

Rozpatrujący skargę Wnioskodawcy WSA w Rzeszowie przyznał rację organowi wydającemu interpretację. Wskazał, że w ramach nowelizacji Ustawy VAT nie wprowadzono do art. 29a, przepisu określającego podstawę opodatkowania w oparciu o wartość rynkową dla czynności, dla których nie ustalono ceny, tak jak miało to miejsce w uchylonym z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisie art. 29 ust. 9. Tym samym rację należało przyznać organowi, że w zakresie określenia podstawy opodatkowania chodzi o faktycznie uzyskaną zapłatę. Jedynie realnie otrzymana w zamian za wniesiony aport zapłata będzie stanowić podstawę opodatkowania.

Wyrok nieprawomocny WSA w Rzeszowie z dnia 6 października 2015 r. sygn. akt I SA/Rz 799/15.

 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Podstawę opodatkowania podatkiem VAT stanowi jedynie realnie otrzymana zapłata

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.