Treść artykułu

Udzielane wsparcie będzie polegało na przyznaniu przedsiębiorcom bezgotówkowej pomocy w postaci bonów, które przedsiębiorca wykorzysta do uzyskania wybranego przez siebie doradztwa specjalistycznego.

Jakie przedsięwzięcia można zrealizować?

Wsparcie będzie miało na celu podniesienie konkurencyjności sektora MŚP poprzez zakup zewnętrznych, zaawansowanych i wyspecjalizowanych usług doradczych o charakterze prorozwojowym, świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB). Usługi nie mogą obejmować bieżącej działalności MŚP.

Udzielone wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw będzie mogło zostać przeznaczone w szczególności na usługi:

  • dotyczące opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności strategii rozwoju w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania,
  • związane z monitorowaniem biznesu i prognozowaniem, pozwalających na określenie kierunków dalszego rozwoju, np. analizy finansowo – ekonomiczne
  • związane z transferem technologii,
  • związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa, np. usługi usprawniające zarządzanie (optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów),
  • specjalistyczne związane z planowanym wprowadzeniem nowego produktu lub usługi, lub rozwiązań procesowych, lub rozszerzenia działalności o nowe rynki takich jak usługi pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowania produktu, testowania technologii,

Ile i kiedy można zyskać?

Maksymalny poziom dofinansowania jest wysoki i wynosi 60% kosztów kwalifikowanych projektu. Wartość dofinansowania projektu wyniesie od 10  tys. zł do 70 tys. zł. Nabór wniosków rozpocznie się 30 sierpnia i potrwa do 2 listopada 2016 r.

Powyższy konkurs jest kolejną transzą  wsparcia dla sektora MŚP, przekazywanego przez Regionalne Programy Operacyjne. W następnych miesiącach planowane są konkursy, w których dofinansowane zostaną także inwestycje w zakresie zakupu środków trwałych przez przedsiębiorców.

AUTOR:  Jolanta Wojciechowska, Specjalista, Doradztwo Europejskie

Potrzebujesz wsparcia w zakresie pozyskania funduszy UE?

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane