Nieodpłatne przekazywanie próbek towarów w ramach akcji promocyjnych od wielu lat rodzi spory interpretacyjne między organami podatkowymi a podatnikami. Szczególne wątpliwości budzi to, czy pełnowartościowe towary mogą być traktowane jako próbki. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 lutego 2016 r., sygn. 1061-IPTPP1.4512.1.2016.2.AK, zawiera stanowisko korzystne dla podatników.

Nieodpłatne przekazania a VAT

Kwestie opodatkowania nieodpłatnych przekazań próbek zasadniczo normuje jeden przepis, a mianowicie art. 7 ust. 3 Ustawy VAT. Na jego mocy nie jest opodatkowane przekazanie prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Powyższy przepis został uzupełniony art. 7 ust. 7 Ustawy VAT, w którym to ustawodawca podjął próbę doprecyzowania, co należy rozumieć przez pojęcie próbki. Określono, że przez próbkę rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

1) ma na celu promocję tego towaru oraz,

2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Zaspokojenie potrzeb zawsze z VAT?

W praktyce organów podatkowych dawał się zauważyć pogląd, że nieodpłatne przekazania pełnowartościowych towarów podlegają opodatkowaniu VAT. Mogą bowiem służyć zaspokojeniu potrzeb nabywcy.

Ostatnio, podejście korzystne dla podatników, zaprezentował jednak Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

Wnioskodawcą była polska spółka z branży spożywczej. Planowała wdrożyć strategię marketingową, która polegałaby na wysyłaniu do klientów próbek towarów. Nie byłoby to związane z konkretną transakcją zakupową. Próbki miałyby postać kartonu produktów, zawierającego towary tego samego rodzaju lub różne towary. Kartony miały zawierać od 5 do 20 produktów.

Podatnik we wniosku stwierdził, że fakt przekazywania w ramach akcji promocyjnych pełnowartościowych produktów, nie przesądza o braku możliwości uznania ich za próbki. Argumentował, że ,,dla oceny tego, czy ten warunek został spełniony, ważne jest nie tyle to, czy przekazany towar może – oceniając rzecz obiektywnie – zaspokoić potrzeby odbiorcy, ale to, jaka jest intencja podatnika przekazującego ów towar. Jeżeli jedyną lub zasadniczą intencją podatnika przekazującego towar jest promocja, a nie zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych odbiorcy, wówczas omawiany warunek uznania przekazywanego towaru za próbkę jest spełniony”.

Organ zgodził się z podatnikiem i uznał, że ,,w przedstawionych okolicznościach przekazanie zarówno kartonu produktów, zawierającego te same towary, jak i kartonu produktów zawierającego różne towary, stanowiącego mix towarów jest w pełni uzasadnione, ponieważ potrzeba kampanii promocyjnej wymaga użycia i pokazania pełnowartościowego produktu, jakim klient byłby zainteresowany”. Tym samym stanowisko podatnika, że przekazania towarów w ramach planowanej akcji nie podlegają opodatkowaniu VAT, uznał za prawidłowe.

Opodatkowanie VAT próbek nastręcza wielu kłopotów interpretacyjnych

Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, od mało precyzyjnych przepisów, przez pro fiskalne podejście organów państwa, po niezrozumienie etykiety biznesowej, która w niektórych branżach wymaga zaoferowania, w ramach akcji promocyjnej, próbki pełnowartościowego produktu przed sfinalizowaniem sprzedaży.

Przywołana przez nas interpretacja jest pozytywnym przykładem poprawnego zrozumienia sensu przepisów przez organy podatkowe. Przy organizacji własnych akcji promocyjnych rekomendujemy uzyskanie własnej interpretacji indywidualnej.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Próbki pełnowartościowe mogą być bez VAT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.