Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs na dofinansowanie realizacji badań naukowych i prace rozwojowych.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty aplikacyjne. Ich istotą jest prowadzenie prac B+R przy udziale przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Przedsięwzięcia realizowane są przez konsorcja. Liderem takiej organizacji może być przedsiębiorstwo bądź jednostka naukowa. W ramach wsparcia można zyskać dofinansowanie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo też wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe. Dofinansowanie można otrzymać wyłącznie w sytuacji,  w której Wnioskodawca zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu  w terminie 3 lat od zakończenia projektu, który rozumie się jako:

  • wprowadzenie wyników badań przemysłowych
    i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego członkiem konsorcjum poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu bądź,
  • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie
    z przysługujących członkom konsorcjum praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę (spoza konsorcjum) bądź,
  • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy spoza konsorcjum, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży.

Warto dodać, że termin realizacji projektu w ramach opisywanego konkursu nie może przekroczyć 3 lat.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Dofinansowanie jest skierowane wyłącznie do konsorcjów, w skład którego wchodzi  co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo, zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład konsorcjum może może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.

Wysokość wsparcia

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 200 000 000 PLN, w tym: 14 252 000 PLN dla województwa mazowieckiego oraz 185 748 000 PLN dla pozostałych województw.

Minimalna wartość  kosztów  kwalifikowalnych  projektu  dofinansowanego  w  ramach konkursu musi wynosić 2 mln PLN, natomiast maksymalna  wartość  kosztów  kwalifikowalnych  projektu  dofinansowanego  w  ramach konkursu nie może przkroczyć 10 mln PLN.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 18 września 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.

AUTOR: Karolina Tarabańska, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Projekty aplikacyjne szansą na badania naukowe i prace rozwojowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.