Pomoc de minimis to forma wsparcia sektora MŚP, czyli sektora małych i średnich przedsiębiorstw oferowana przez Państwo. W jego skład zgodnie z załącznikiem do Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich wchodzą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

Pieczę nad pomocą de minimis sprawuje Komisja Europejska. Jej celem jest dbanie o rozwój przedsiębiorstw państw członkowskich Unii Europejskiej jednak do takiego stopnia, aby nie wywierały one wpływu na wymianę handlową, a także nie zakłócały konkurencji.  W związku z tym
w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis zawarto informację, że „pułap pomocy de minimis, którą jedno przedsiębiorstwo może otrzymywać przez okres trzech lat od jednego państwa członkowskiego, należy utrzymać na wysokości 200 000 EUR”.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu Komisji Europejskiej zwrócono szczególną uwagę na firmy prowadzące działalność zarobkową w obszarze transportu drogowego towarów. Ich pułap został obniżony do kwoty 100 000 EUR ze względu na to, że statystycznie charakteryzują się niewielkim rozmiarem. Redukcja pułapu nie dotyczy świadczenia usług zintegrowanych, gdzie transport jest tylko jednym z elementów oferty.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

 

Limity pieniężne nie są jedynymi ograniczeniami wprowadzonymi przez Komisję Europejską. Wyodrębniono również działalności gospodarcze, w przypadku których nie ma możliwości otrzymania pomocy de minimis. Są to między innymi:

 • sektor rybołówstwa i akwakultury – działalności objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,
 • produkcja podstawowa produktów rolnych,
 • działalność wywozowa do państw trzecich, bądź też państw członkowskich.

Formy pomocy de minimis

Pomoc de minimis może przyjmować różne formy. Najczęściej spotykanymi są:

 • dotacje pieniężne przeznaczane między innymi na szkolenia czy też doradztwo w zakresie rozwoju działalności,
 • ulgi podatkowe,
 • pożyczki,
 • jednorazowe odpisy amortyzacyjne ŚT zaliczanych do grup 3-8 KŚT
 • kredyty preferencyjne,
 • dopłaty do oprocentowania,
 • dokapitalizowania,
 • gwarancje np. na spłaty kredytów obrotowych, bądź inwestycyjnych,
 • zwolnienia z opłat.

W celu ujednolicenia wsparcia we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej wprowadzono miernik zwany ekwiwalentem dotacji brutto (EDB). Ma on zastosowanie dla wszystkich form pomocy nie będących dotacjami pieniężnymi, ponieważ jego wartość wskazuje jaką  kwotę otrzymałoby dane przedsiębiorstwo, gdyby wsparcie miało mieć formę właśnie dotacji nie uwzględniając opodatkowania podatkiem dochodowym. Brak możliwości obliczenia ekwiwalentu bez potrzeby przeprowadzania oceny ryzyka powoduje, że dany rodzaj pomocy nie może być uznany za pomoc de minimis.

Warunki otrzymania pomocy de minimis

Przedsiębiorcy chcąc skorzystać z pomocy de minimis zobowiązani są do udowodnienia, że otrzymane wsparcie będzie miało pozytywny wpływ na dalszy rozwój działalności oraz przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy. Co ważne, celem pomocy de minimis nie jest wspomaganie firm, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Jeśli więc dana firma jest w złej kondycji finansowej, nie będzie rozważana przy przyznawaniu dotacji.

Chcąc otrzymać pomoc de minimis należy złożyć „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” do jednostki udzielającej wsparcia publicznego. Istotną kwestią przy wypełnianiu tego wniosku jest prawidłowe określenie powiązań między przedsiębiorcami, ponieważ ma to znaczący wpływ na kwotę przyznanej pomocy – powiązane jednostki gospodarcze są traktowane w tym przypadku jak jedno przedsiębiorstwo. Po każdorazowym otrzymaniu zapomogi beneficjent zobowiązany jest do wystąpienia o „Zaświadczenie o pomocy de minimis”. Obowiązkiem zainteresowanego jest kontrola wysokości otrzymanej pomocy. Przekroczenie limitów w okresie trzech lat podatkowych grozi utratą pomocy oraz zapłatą odsetek.

AUTOR: Izabella Wasilewska, Młodszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing finansowo-księgowy

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przedsiębiorco, sprawdź czy pomoc de minimis jest dla Ciebie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Monika Kaniuk

Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.