Ministerstwo Finansów opublikowało indywidualne dane dużych podatników CIT za 2022 rok. MF zobowiązane jest do podawania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej danych z zeznań podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro, podatkowych grup kapitałowych (PGK) oraz spółek nieruchomościowych.

Informacja ta opiera się na danych zawartych w zeznaniach za rok podatkowy kończący się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje publikacja i powinien być wypełniony do 30 września danego roku. O ich ujęciu w danym roku decyduje termin zakończenia roku podatkowego podatnika. Począwszy od roku 2023 r. dane te podlegają aktualizacji raz w roku, do 30 września.

Co jeżeli podmiot należy do największych podatników CIT?

Jeżeli podmiot znajduje się na liście dużych podatników CIT (na podstawie danych za 2022 r.), a jego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym to ma obowiązek opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej do 31 grudnia 2023 r. na swojej stronie internetowej oraz powiadomienia organu podatkowego o zamieszczeniu takiej informacji i adresie strony.

Przypomnijmy, informacje o realizowanej strategii podatkowej publikować muszą ci podatnicy, których przychody w roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości oraz podatkowe grupy kapitałowe, a te niezależnie od wartości osiągniętych przychodów.

Kiedy upływa termin na opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej?

Co do zasady, termin ten upływa do końca 12. miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, którego sprawozdanie dotyczy. Podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników, generuje obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Dla większości podatników termin ten upłynie 31 grudnia 2023 r. Podatnicy, którzy pozostają we właściwości Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, mogą skorzystać z adresu strategiapodatkowa.1mazowiecki.us@mf.gov.pl.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Co powinna zawierać informacja o realizowanej strategii podatkowej?

Zakres obligatoryjnych danych ujętych w informacji o realizowanej strategii podatkowej wynika wprost z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i powinien on obejmować w szczególności informacje o:

 1. stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
 2. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 3. realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium RP, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą,
 4. transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi RP,
 5. planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych,
 6. złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
  – ogólnej interpretacji podatkowej i/lub indywidulanej interpretacji przepisów prawa  podatkowego,
  – wiążącej informacji stawkowej i/lub wiążącej informacji akcyzowej,
 7. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach uznawanych za tzw. „raje podatkowe”.

Jednocześnie przepisy wprost wskazują, że powyższe informacje podatnik ujawnia z wyłączeniem tych objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego, a zarazem jest to minimalny zakres danych i informacji jakie powinna zawierać upubliczniona informacja na stronie internetowej podatnika, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej, bez narażania się na ujawnianie informacji objętych tajemnicą.

Gdzie opublikować informacje o realizowanej strategii podatkowej?

Na stronie internetowej podatnika powinny być dostępne informacje o realizowanej strategii podatkowej w języku polskim, za wszystkie lata objęte tym obowiązkiem. W praktyce oznacza to przykładowo, że jeżeli w danym roku podatkowym podatnik nie osiągnął ww. progu przychodów, to jego dane nie znajdą się na liście największych podatników CIT i obowiązek opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej nie wystąpi. Przypadek ten nie dotyczy natomiast PGK, ponieważ dane te są publikowane bez względu na wysokość osiągniętych przychodów. Informacja o realizowanej strategii podatkowej sporządzana przez PGK zawiera informacje, w odniesieniu do PGK oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Z obowiązku publikacji wyłączeni są natomiast podatnicy będący stroną umowy o współdziałanie, zawartej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej oraz uczelnie wyższe.

Jakie kary za niewywiązanie się z obowiązku publikacji?

Za niewywiązanie się z powyższych obowiązków w terminie, grozi kara pieniężna w wysokości nawet 250 000 złotych.

Na zebranie właściwych danych i opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej pozostały zaledwie 3 miesiące, warto zatem prace rozpocząć już teraz i nie zwlekać do ostatniej chwili.

Podstawa prawna: art. 27b oraz art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2587 ze zmianami)

 

Autor: Marta Koniewska

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.