Czynni podatnicy podatku VAT zobowiązani są do wykazywania na podstawie prowadzonych rejestrów sprzedaży oraz zakupu VAT wartości podatku VAT należnego oraz podatku VAT naliczonego osiągniętego w danym okresie rozliczeniowym. W tym celu za okres miesięczny, bądź też kwartalny, sporządza się deklarację podatkową VAT . Nadwyżka podatku należnego nad naliczonym wymaga zapłaty różnicy do urzędu skarbowego. Odwrotna sytuacja, czyli nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, daje możliwość przeniesienia kwoty nadwyżki na następny okres rozliczeniowy, bądź też uzyskania jej zwrotu.

Terminy zwrotu podatku VAT

Decydując się na skorzystanie z możliwości uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym powinno się wziąć pod uwagę czas oczekiwania na środki pieniężne. Ustawodawca rozróżnił trzy warianty:

 • termin podstawowy wynoszący 60 dni od dnia złożenia deklaracji

Dotyczy on zarówno podatników, którzy dokonali sprzedaży krajowej, jak i tych, którzy dokonali sprzedaży podlegającej opodatkowaniu poza granicami Polski. Różnica polega na tym, że w drugim przypadku do składanej deklaracji podatkowej należy dołączyć uzasadniony wniosek.

 • termin przedłużony liczący 180 dni od dnia złożenia deklaracji

Urząd skarbowy ma prawo do wydłużenia czasu zwrotu w momencie, kiedy w deklaracji wykazany został tylko i wyłącznie VAT naliczony. Taka sytuacja ma miejsce, gdy podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie ujął żadnej sprzedaży – ani opodatkowanej, ani nieopodatkowanej w Polsce, natomiast wykazał zakup. W tym przypadku do składanej deklaracji również należy dołączyć umotywowany wniosek.

Możliwość uniknięcia wydłużenia terminu daje dostarczenie do urzędu skarbowego zabezpieczenia majątkowego. Zgodnie z art. 87 ust. 4a Ustawy o podatku od towarów i usług zostać ono złożone
w następującej formie:

– gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

– poręczenia banku,

– weksla z poręczeniem wekslowym banku,

– czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku,

-papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu, wyemitowanych przez Skarb Państwa lub NBP, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej.

 • termin przyspieszony wynoszący 25 dni od dnia złożenia deklaracji

Skorzystanie ze skróconego terminu zwrotu podatku obwarowane jest największą ilością ograniczeń. Konieczne jest spełnienie jednocześnie wszystkich wymienionych poniżej warunków.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

 

Warunki przyspieszonego zwrotu podatku VAT

Warunki przyspieszonego zwrotu podatku VAT zostały zawarte w art. 87 ust. 6 Ustawy o podatku od towarów i usług i brzmią one następująco:

 1. kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, z poprzednich okresów rozliczeniowych, wynikają z:
  a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,
  b) faktur innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,
  c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 Ustawy o podatku od towarów i usług, i zostały przez podatnika zapłacone,
  d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a Ustawy o podatku od towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli
  w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
 2. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,
 3. podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 4. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.

Wniosek o przyspieszony zwrot podatku VAT

Poza spełnieniem wszystkich wymienionych wcześniej warunków, konieczne jest również wypełnienie wniosku o zwrot w terminie 25 dni, którego wzór przedstawiony jest tutaj.

Właściwe uzupełnienie deklaracji VAT

Starając się o przyspieszony zwrot należy również pamiętać o wypełnieniu kwotą do zwrotu pozycji 58. w składanej deklaracji VAT-7, bądź też VAT-7K oraz zaznaczeniu kwadratu 1. w pozycji 67.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przyspieszony zwrot podatku VAT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Izabella Wasilewska

Specjalista ds. księgowości

Skontaktuj się

Izabella Wasilewska

Specjalista ds. księgowości

Poproś o kontakt

Izabella Wasilewska

Specjalista ds. księgowości

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.