W pierwszej połowie października rusza pilotażowy konkurs na granty dla MŚP na pokrycie kosztów transferu technologii w obszarze innowacji produktowej lub procesowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii. Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące transferu i wdrożenia technologii.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Wsparcie finansowe realizowanych przez przedsiębiorców z sektora MŚP projektów obejmujących zakup licencji lub prawa własności (w rozumieniu wartości niematerialnych i prawnych) innowacyjnej technologii przeznaczonej do wdrożenia w przedsiębiorstwie. Koszt wdrożenia zakupionej technologii nie jest objęty grantem.

Grant można uzyskać na koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii, tj.: patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (zgłoszenia patentów, wzory użytkowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe, zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie, prawa do chronionych gatunków roślin, topografia układów scalonych). Technologia musi wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Wysokość wsparcia

Ogólna pula środków przeznaczona na granty: 10.000.000 PLN

Minimalna wartość projektu: 100.000 PLN;

Maksymalna wartość projektu: 4.000.000 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów nabycia technologii.

Nabór wniosków

Wnioski można składać w terminie od 10 października 2017 roku do 31 października 2017 roku. Termin zakończenia naboru może zostać zmieniony, jeżeli złożone wnioski przekroczą 150% założonej alokacji.

Kolejny nabór planowany jest w pierwszym półroczu 2018 roku.

AUTOR: Zuzanna Grzywacz-Melerska, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Sieć otwartych innowacji w Programie Inteligentny Rozwój - pilotażowy konkurs na granty dla MŚP

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.