Dnia 1 grudnia 2021 r. ruszył Krajowy Rejestr Zadłużonych. Rejestr stanowić ma ogólnodostępne i bezpłatne źródło informacji o dłużnikach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub dłużnikach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję, które przyczynić ma się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest ogólnodostępnym, jawnym i bezpłatnym rejestrem, prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości, w którym ujawnia się dane dotyczące dłużników niewypłacalnych, dłużników zagrożonych niewypłacalnością lub dłużników, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję.

Wśród celów, dla których stworzono Krajowy Rejestr Zadłużonych, wskazuje się:

 • zapewnienie wierzycielom bieżącego dostępu do akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych za pośrednictwem Internetu,
 • zapewnienie transparentności postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • przyspieszenie i usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz zwiększenie ich efektywności,
 • zwiększenie stopnia zaspokajania wierzycieli w postępowaniach upadłościowych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Jakie informacje ujawnia się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnia się informacje dotyczące:

1. osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których są albo były prowadzone:

 • postępowania restrukturyzacyjne oraz postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli,
 • postępowania upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,
 • postępowania zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia określonej funkcji zarządczej lub nadzorczej,
 • postępowania w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego,

2.wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarczał jedynie na zaspokojenie tych kosztów,

3. osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, sąd, naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału ZUS z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych albo wydatków egzekucyjnych,

4. dłużników alimentacyjnych, którzy zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Jaki jest zakres informacji ujawnianych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Zakres informacji ujawnianych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych różni się w zależności od rodzaju sprawy, w związku z którą dokonano wpisu do Rejestru. Niezależnie od rodzaju sprawy, każdorazowo ujawnia się:

 • imię i nazwisko albo firmę/nazwę dłużnika,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę dłużnika, a także jego adres,
 • PESEL albo numer KRS dłużnika, a w przypadku ich braku inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej, jeżeli osoba albo jednostka organizacyjna ma taki numer,
 • informacje dotyczące sprawy stanowiącej podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Jak skorzystać z Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Dostęp do informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych uzyskać może każda zainteresowana osoba, za pośrednictwem strony internetowej krz.ms.gov.pl.

Ważny fragment

Do zweryfikowania, czy dane dotyczące określonej osoby fizycznej, osoby prawnej, a także jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną znajdują się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wystarczające będzie wskazanie odpowiednio numeru PESEL lub Numeru Identyfikacji Podatkowej takiej osoby.

Uruchomienie Krajowego Rejestru Zadłużonych niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia pozycji wierzyciela w postępowaniach prowadzonych wobec dłużników niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub dłużników, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję.

Pewne wątpliwości, w szczególności w kontekście konstytucyjnego prawa do prywatności, budzi jednak zakres ujawnianych danych dłużników, a także fakt, że do uzyskania dostępu do informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nie będzie konieczne wykazanie posiadania interesu prawnego w tej materii.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Łukasz Wojdanowicz

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Łukasz Wojdanowicz

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.