Z początkiem września ruszy kolejna edycja znanego już przedsiębiorcom i popularnego konkursu tzw. „szybkiej ścieżki”, czyli działania wspierającego projekty B+R przedsiębiorstw. Do rozdania jest pula 750 mln zł. „Szybka ścieżka” oznacza łatwą i przejrzystą procedurę ubiegania się o dotację – ocena wniosku i wydanie decyzji trwa około 60 dni od zakończenia naboru.

Dla kogo dofinansowanie na projekty B+R?

W terminie od 1 września do 30 grudnia 2016 r. mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie na projekty B+R. Tym razem w konkursie udział mogą brać firmy z całej Polski – w tym również z województwa mazowieckiego. Dla przedsięwzięć realizowanych na Mazowszu, minimalna wartość projektu wynosi 5 mln zł a dla pozostałych województw – 2 mln zł.

Na dofinansowanie mają szanse projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo jedynie ten drugi element  i dotyczą innowacji produktowej lub procesowej. Projekty, które nie przewidują prowadzenia prac rozwojowych nie otrzymają dofinansowania.

Warunkiem  koniecznym do uzyskania wsparcia jest wpisywanie się tematyki projektu w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz zobowiązanie się przedsiębiorcy, iż wyniki prac badawczo-rozwojowych osiągniętych w projekcie wdroży w swojej firmie.

Maksymalna intensywność pomocy

Premia, czyli wyższe dofinansowanie przysługuje z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu w okresie 3 lat od jego zakończenia (poprzez prezentację wyników na konferencjach naukowych i technicznych, publikację w czasopismach branżowych, rozpowszechnianie za pomocą oprogramowania bezpłatnego lub z licencją otwartego dostępu).

Maksymalna wartość udzielonej pomocy publicznej (czyli dofinansowania) nie może przekroczyć:

  • 20 mln euro – jeśli ponad 50% zaplanowanych w projekcie kosztów kwalifikujących się do wsparcia będzie dotyczyć badań przemysłowych, lub
  • 15 mln euro – jeśli ponad 50% kosztów kwalifikowanych będzie wchodzić w zakres prac rozwojowych.

Na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji?

Dofinasowaniem zostaną objęte następuje rodzaje kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu:

  • Wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
  • Zlecenie wykonania prac merytorycznych jednostce naukowej,
  • Inne koszty bezpośrednie (zakup aparatury naukowo-badawczej, wartości niematerialnych i prawnych, koszty budynków i gruntów i inne koszty operacyjne – koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu),
  • Koszty pośrednie, m. in. wynajem lub utrzymanie budynków, koszty administracyjne, koszty personelu zarządzającego projektem i wspierającego, koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

W związku z tym, że do objęcia wsparciem kwalifikują się jedynie wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, przedsiębiorcy muszą pamiętać, że realizację projektu mogą rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku.

„Szybka ścieżka 2016” jest kolejną odsłoną znanego już konkursu, który daje innowacyjnym przedsiębiorstwom  możliwość szybkiego dostępu do środków unijnych. Poprzednie edycje tego konkursu zaowocowały podpisaniem 222 umów na kwotę ponad 1 mld zł.

 

AUTOR: Barbara Kaczor, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo europejskie

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie „Szybka ścieżka” do dotacji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.