Całkiem niedawno, bo we wrześniu 2022 r. spółki nieruchomościowe i ich wspólnicy, których rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym, po raz pierwszy złożyli informacje, o których mowa w art. 27 ust. 1e Ustawy CIT. Już za chwilę, bo do 31 marca br., będą musieli zrobić to ponownie.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Finansów nie przewiduje się bowiem przesunięcia terminu wypełnienia ww. obowiązków.

Do kiedy należy złożyć informacje dot. spółek nieruchomościowych i ich wspólników?

Na spółki nieruchomościowe nałożone zostały dodatkowe obowiązki – poza obowiązkiem płatnika w przypadku zbycia udziałów takiej spółki – nałożono na nie i ich wspólników dość uciążliwy obowiązek informowania o strukturze właścicielskiej.

Po zakończeniu każdego roku podmioty posiadające nieruchomości o istotnej wartości i uzyskujące przychody z tych nieruchomości powinny przeanalizować, czy spełniają definicję spółki nieruchomościowej. Jeżeli tak się stanie – spółki te oraz ich wspólnicy zobowiązani są złożyć informacje o strukturze właścicielskiej.

Informacje składa się w formie elektronicznej, na określonych wzorach (inne wzory przewidziano dla samych spółek nieruchomościowych, inne dla ich wspólników będących osobami prawnymi oraz fizycznymi).

Po raz pierwszy spółki nieruchomościowe i ich wspólnicy składali informacje w 2022 r., zdecydowana większość – z końcem września 2022 r. Krótko przed tym terminem, bo w sierpniu 2022 r., opublikowane zostały wzory formularzy, na których wymagane informacje były składane.

Ważny fragment

Zgodnie z informacjami, jakie udało nam się nieoficjalne uzyskać z Ministerstwa Finansów – nie planuje się aktualnie wydłużenia terminu na złożenie informacji przez spółki nieruchomościowe. Nie jest również planowana zmian formularzy, na których ww. informacje należy składać.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Nieruchomości – doradztwo prawne
Dowiedz się więcej

Spółki nieruchomościowe: im bardziej rozbudowana grupa, tym bardziej złożone informacje

Konstrukcja formularzy, jakie składają spółki nieruchomościowe i ich wspólnicy jest dość specyficzna. W zasadzie, informacje składane przez wspólników są lustrzanym odbiciem informacji składanych przez samą spółkę nieruchomościową. Rodzi się zatem pytanie – po co właściwie powielać te same informacje?

Co więcej – przepisy ustaw podatkowych dość szeroko określają zakres podmiotów (wspólników), o których musi informować spółka nieruchomościowa (a tym samym – katalog wspólników, którzy powinni złożyć informacje o posiadanych przez siebie w takiej spółce udziałach/akcjach/prawach głosu/prawach do udziału w zysku).

Ważny fragment

Przepisy wskazują bowiem, że obowiązek złożenia informacji dotyczy nie tylko bezpośrednich udziałowców/akcjonariuszy/wspólników spółek nieruchomościowych. Obowiązek ten sięga dalej – do właścicieli pośrednich. Ustawa nie definiuje i nie ogranicza tego pojęcia, czego skutkiem jest obowiązek wykazania w informacjach CIT-N1 (PIT-N1) składanych przez spółkę nieruchomościową w zasadzie całej jej struktury, niezależnie od tego jak bardzo byłaby skomplikowana i rozbudowana „w górę” i niezależnie od tego czy spółka posiada tak szerokie informacje.

W praktyce niejednokrotnie wspólnikami spółek nieruchomościowych są podmioty, dla których posiadanie udziałów/akcji jest formą inwestycji – fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, holdingi. Podmioty te posiadają rozbudowane struktury, często angażujące podmioty zagraniczne – dlatego uzyskanie jednoznacznej i pełnej informacji o strukturze właścicielskiej tych podmiotów bywa utrudnione czy wręcz niemożliwe. A jest konieczne dla prawidłowego wypełnienia obowiązków sprawozdawczych.

Trudna definicja spółki nieruchomościowej

Pierwszym krokiem w zakresie określenia, czy dany podmiot będzie miał obowiązki raportowania jest określenie czy jest on spółką nieruchomościową. I nie jest to łatwy krok – gdyż ustawowa definicja spółki nieruchomościowej jest sformułowana w sposób budzący wiele wątpliwości. Przykładowe z nich to np. w jaki sposób należy określać pośrednie posiadanie przez spółkę nieruchomości w innej spółce, czym są prawa do nieruchomości, o których mowa w przepisie, czy też jakie pozycje bilansu powinny być uwzględniane w kalkulacji wartości bilansowej nieruchomości (środki trwałe? Inwestycje? Zapasy?).

Część z ww. wątpliwości została rozstrzygnięta w interpretacjach indywidualnych, część nadal jednak nie jest jasna.

Ważny fragment

Dlatego też warto już dzisiaj pomyśleć o analizie spółek posiadających nieruchomości – czy spełniają one definicję spółki nieruchomościowej i – jeżeli tak – to czy prawidłowo określony został krąg podmiotów zobowiązanych do złożenia wymaganych przepisami informacji podatkowych.

Z uwagi na skomplikowanie przepisów regulujących materię dotyczącą spółek nieruchomościowych oraz trudności w zakresie określenia podmiotów zobowiązanych, złożenie wymaganych przepisami informacji nie jest zadaniem łatwym. Także sposób raportowania trudno nazwać przyjaznym – dlatego też warto odpowiednio wcześniej przystąpić do prac w ww. zakresie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.