fbpx

Treść artykułu

We wrześniu zeszłego roku ruszyła kolejna edycja Kredytu na innowacje technologiczne w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Nabór wniosków wystartował 10 października 2019 i potrwa do 23 kwietnia br.

Co można realizować w ramach wsparcia?

W ramach konkursu zrealizujemy projekty, które dotyczyć będą wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem naszych własnych prac B+R lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez nas w ramach projektu.

Rozwiązania te mogą mieć postać:

 • prawa własności przemysłowej lub
 • wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej,

które umożliwiają nam wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych (w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe, nieruchomości, roboty i materiały budowlane, wartości niematerialne i prawne), niezbędne do wdrożenia danej technologii (pełen katalog kosztów kwalifikowalnych znajduje się w regulaminie konkursu).

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Przedsiębiorcy ci muszą prowadzić swoją działalność gospodarczą na terenie Polski. Alokacja wynosi 350 mln z. W konkursie można otrzymać maksymalną dotację (w formie premii technologicznej) do 6 mln zł.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi

Województwo Małe i mikro przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo
Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie 70% 60%
Kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, mazowieckie (podregiony ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawski wschodni) 55% 45%
Dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie 45% 35%
Mazowieckie (podregion warszawski zachodni) 40% 30%
Mazowieckie (m. st. Warszawa) 30% 20%

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 15.10.2019 do 23.04.2020.

Konkurs podzielony jest na 5 rund, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

 • od 15.10.2019 r. do 07.01.2020 r. (runda 1);
 • od 08.01.2020 r. do 03.02.2020 r. (runda 2);
 • od 04.02.2020 r. do 27.02.2020 r. (runda 3);
 • od 28.02.2020 r. do 02.04.2020 r. (runda 4);
 • od 03.04.2020 r. do 23.04.2020 r. (runda 5), godz. 16:00.

Inne ważne informacje z zakresu dofinansowania

Przystępując do konkursu należy odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej:

Przykład 1 – Inwestycja niekwalifikująca się do finansowania:

Firma „A” zamierza wdrożyć technologię polegającą na „XYZ”, w związku z czym kupuje „drukarkę B” (w której firma „B” zastosowała nową technologię).

Przykład 2 – Inwestycja kwalifikująca się do finansowania:

Firma „A” zamierza wdrożyć technologię „XYZ”, w oparciu o własną technologię do czego niezbędny jest zakup środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia produkcji.

Mechanizm działania Kredytu na innowacje technologiczne

W pierwszej kolejności przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie kredytu technologicznego do banku kredytującego (z listy, która dostępna jest na stronie internetowej IOK – www.bgk.pl). Następnie bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego albo przyznaje promesę kredytu technologicznego. Trzeba mieć na uwadze, że bank kredytujący uzależnia zawarcie warunkowej umowy kredytu technologicznego albo wystawienie promesy kredytu technologicznego od posiadania przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części wspomnianego kredytu technologicznego. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego. Premia technologiczna jest wypłacana w transzach (płatności pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończaniu realizacji projektu (płatność końcowa).

Przykład wyliczenia wartości dofinansowania

Załóżmy, że małe przedsiębiorstwo z województwa kujawsko-pomorskiego startuje w Kredycie na innowacje technologiczne. Koszt całkowity inwestycji wynosi 4 mln zł netto, a wszystkie wydatki są wydatkami kwalifikowalnymi. Wobec tego przedsiębiorstwo musi posiadać wkład własny na poziomie 1 mln zł (25%), a kredyt technologiczny wynosi 3 mln zł.

Wobec powyższego premia technologiczna wynosi 2,2 mln zł (4 mln x 55% dofinansowania).

Realizacja projektu w ramach Kredytu na innowacje technologiczne niesie a sobą szereg korzyści. Wśród najważniejszych z nich wymienić należy:

 • Kwotę dofinansowania w wysokości aż do 6 mln zł, która w połączeniu z dofinansowaniem do 70% wydatków kwalifikowanych projektu (zgodnie z mapą pomocy regionalnej) jest łakomym kąskiem, by sfinansować nasze plany z pomocą funduszy UE,
 • Możliwość jaką daje konkurs, a zatem spłatę części kredytu ze środków UE w postaci premii technologicznej, która przyznawana jest przez BGK to kolejny argument przemawiający za tego typu rozwiązaniem,
 • Wzrost potencjału i konkurencyjności firmy na rynku, co niewątpliwie przełoży się na wyniki finansowe w przyszłości,
 • Zwiększenie popytu inwestycyjnego przedsiębiorstwa w dziedzinie innowacyjności oraz badań i rozwoju (B+R),
 • Poszerzenie oferty firmy poprzez wdrożenie do oferty sprzedaży, wynikających z realizacji projektu nowych/ulepszonych towarów, procesów czy usług,
 • Pozytywny wpływ realizowanej inwestycji na rozwój regionu, w jakim ona powstanie (co może pociągnąć za sobą cały łańcuch korzyści społeczno-gospodarczych).

AUTOR: Łukasz Smetaniuk, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane