Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi. 

Informacja o przychodach z innych źródeł – PIT-8C – możne być przesłana elektronicznie

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2016 r., nr IPTPB3/4511-227/15-6/RR.

Spółka, na której ciąży obowiązek sporządzania i doręczania podatnikom rocznej informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych na formularzach PIT-8C, wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z pytanie o możliwość sporządzania i przesyłania tej informacji w wersji elektronicznej. Formularze byłyby podpisane bezpiecznym e-podpisem i wysyłane podatnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej. Głównym powodem wprowadzenia takiej innowacji jest oszczędność czasu oraz kosztów związanych z wysyłaniem formularzy w tradycyjny sposób.

Aby podatnicy mogli otrzymywać informację PIT-8C jedynie w wersji elektronicznej, będą zobowiązani do uprzedniego złożenia Spółce oświadczenia, w którym wyrażą zgodę na otrzymywanie formularza w tej formie oraz wskażą odpowiedni adres poczty elektronicznej. Podatnicy będą jednocześnie zobowiązani do każdorazowego informowania Spółki o ewentualnych zmianach adresu poczty elektronicznej.

Spółka będzie rejestrowała fakt wysłania informacji PIT-8C pod konkretny adres oraz datę i godzinę wysyłki, a w przypadku niedostarczenia wiadomości, otrzyma automatycznie informację zwrotną o zaistnieniu takiej sytuacji, pozwalającą na podjęcie odpowiednich działań prowadzących do skutecznego dostarczenia PIT-8C. Formularze będą przesyłane w nieedytowalnych formatach pdf. Ponadto, będą zabezpieczone przed otwarciem przez osoby nieuprawnione 4-cyfrowym indywidualnym hasłem, które zostanie przekazane podatnikom w sposób gwarantujący ich poufność.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał stanowisko Spółki za prawidłowe i korzystając z uprawnień nadanych przez Ordynację podatkową, odstąpił od uzasadnienia decyzji.

 

NSA: koszty zrefundowane dotacją należy zmniejszyć w miesiącach otrzymania dofinansowania

Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2015 r. sygn. akt II FPS 4/15

NSA potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym zobowiązany był on do wyłączenia z kosztów podatkowych wydatków sfinansowanych z dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w roku, w którym otrzymał dotację i to także w przypadku, gdy wydatki objęte dofinansowaniem zostały zaliczone do kosztów podatkowych we wcześniejszych latach podatkowych. Stanowisku temu sprzeciwił się Dyrektor Izby Skarbowej wydający interpretacje indywidualne z upoważnienia Ministra Finansów. Argumentował, że konsekwencją zwolnienia z podatku dochodowego środków pieniężnych otrzymanych przez wnioskodawcę w formie dotacji jest brak możliwości zaliczenia wydatków sfinansowanych z tych środków do kosztów podatkowych. W konsekwencji podatnik, zdaniem organu, zaniżył dochód i powinien dokonać korekt wstecz.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu podzielił stanowisko organu.

Skład siedmiu sędziów NSA nie zgodził się z taką interpretacją. W Uchwale wyjaśnił, że rozstrzygnięcie tak zarysowanego problemu wymaga uwzględnienia szerszego kontekstu systemowego (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego), w tym takich elementów, jak istota opodatkowania dochodu i koszty podatkowe. Wyjaśnił, że otrzymanie dotacji uwarunkowane spełnieniem określonych wymagań jest z punktu widzenia podatnika zdarzeniem ,,przyszłym i niepewnym’’, natomiast aby spełnić wymagania jest on zmuszony ponieść wydatki przed otrzymaniem środków. Dopóki więc podatnik nie otrzyma środków z dotacji, nie wystąpi skutek, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 58 Ustawy CIT., tj. bezpośrednie sfinansowanie poniesionych przez podatnika wydatków z dochodów (przychodów) zwolnionych z opodatkowania. Do tego więc czasu podatnik ma prawo zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych.

WSA: racjonalny ustawodawca uwzględnił w ryczałcie paliwo

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2015 roku, sygn. akt I SA/Wr 1595/15

Opublikowano uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 1595/15
Spór przed WSA dotyczył rozpoznania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik stanął na stanowisku, że kwota zryczałtowanego przychodu pracownika określona w Ustawie PIT obejmuje paliwo, ubezpieczenie, bieżące naprawy i przeglądy. Dyrektor Izby Skarbowej wydający interpretacje indywidualne z upoważnienia Ministra Finansów uznał to stanowisko w części dotyczącej paliwa za nieprawidłowe.

WSA nie zgodził się z tym i na poparcie swojego stanowiska przytoczył szereg argumentów. Zauważył, że nie jest możliwe wykorzystywanie (używanie) samochodu bez zakupu paliwa, zaś w przepisach wprowadzających zryczałtowany przychód ustawodawca wprost posłużył się terminem ,,wykorzystywania”. Przy założeniu racjonalności ustawodawcy należy więc przyjąć, że zamiarem jego było objęcie ryczałtem również paliwa. Zdaniem Sądu również rozróżnienie kwot ryczałtu z uwagi na pojemność silnika samochodu stanowi dowód zamiaru objęcia kwotą przychodu paliwa; pojemność silnika wpływa bowiem na jego zużycie.

WSA podkreślił również, że intencją ustawodawcy wprowadzającego przychód zryczałtowany było uproszczenie rozliczeń podatkowych; wynikało to wprost z tytułu Ustawy zmieniającej. Konieczność uwzględnienia przychodu z tytułu wykorzystanego paliwa oddzielnie utrudniałaby natomiast rozliczenia.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 18

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.