Najnowsze wyroki i interpretacje podatkowe.

 

Limit dla sporządzenia dokumentacji podatkowych osobno do łącznej wartości każdej transakcji danego rodzaju zawartej, odrębnie dla każdego z podmiotów powiązanych

http://sip.mf.gov.pl

Interpretacja DKIS z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.447.2017.1.MST

Podatnik zwrócił się do organu interpretującego z wnioskiem o potwierdzenie, że limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji jednego rodzaju zawieranej z podmiotem powiązanym, a nadto, że limit należy odnosić wyłącznie do transakcji jednego rodzaju z konkretnym podmiotem powiązanym, a nie sumować z transakcjami tego samego rodzaju realizowanymi z innymi podmiotami powiązanymi.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko prezentowane przez podatnika za prawidłowe. Organ po pierwsze jednoznacznie wskzał, że limity kwotowe do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi powinien być odnoszony osobno do łącznej wartości każdej transakcji danego rodzaju i do każdego innego zdarzenia jednego rodzaju.

Po drugie organ interpretujący przyznał rację, że ustalając limity kwotowe, których przekroczenie będzie skutkować obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej, należy brać pod uwagę wysokość osiągniętych przez podatnika przychodów w roku poprzedzającym i ustalony limit porównać z wartością transakcji jednego rodzaju, jakie zostały zrealizowane z danym konkretnym podmiotem powiązanym.

 

Usługi podwykonawcy, jeśli nie są klasyfikowane zgodnie z PKWiU według symbolu wskazanego w załączniku nr 14 do Ustawy VAT nie podlegają mechanizowmi odwrotnego obciążenia.

http://sip.mf.gov.pl

Interpretacja DKIS z dnia 17 grudnia 2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.671.2017.2.KT

Wnioskodawca będący podwykonawcą przy realizacji projektu inwestycyjnego powziął wątpliwość w zakresie sposobu opodatkowania wykonywanej na rzecz wykonawcy usługi projektowej. W związku z tym zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy usługi projektowe jako część kompleksowych prac budowanych, bez względu na klasyfikację PKWiU, powinny być opodatkowane na zasadach odwrotnego obciążenia.

Wnioskodawca wskazał we wniosku o interpretację, że zawiera umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowy zawierane są z wykonawcami, którzy realizują zlecenia otrzymane od generalnego wykonawcy działającego na rzecz inwestora. Pierwotne umowy między inwestorem a generalnym wykonawcą dotyczą kompleksowych robót budowlanych w zakresie zrealizowania inwestycji budowy sieci światłowodowej. Wnioskodawcy zlecane są wyłącznie prace projektowe. Na wezwanie organu interpretującego Wnioskodawca dodatkowo udzielił informacji, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na zlecenie wykonawcy zgodnie z PKWiU są sklasyfikowane pod symbolem 71.12.18.0, natomiast usługi usługi wykonawcy na rzecz głównego wykonawcy klasyfikowane są zgodnie z symbolem 42.22.21.0. W ocenie Wnioskodawcy jednak bez względu na klasyfikację PKWiU usługi projektowe przez niego świadczone powinny być rozliczane na zasadach odwrotnego obciążenia.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie podzielił stanowiska podatnika, że usługi projektowe jako część kompleksowych prac budowanych, bez względu na klasyfikację PKWiU, powinny być opodatkowane na zasadach odwrotnego obciążenia. Uznał bowiem, że każde z wykonywanych świadczeń, tj. pomiędzy Wnioskodawcą a wykonawcą oraz pomiędzy wykonawcą a głównym wykonawcą winno być rozpatrywane odrębnie i niekoniecznie na każdym etapie obrotu każdy podmiot wykonuje usługi budowlane. Organ interpretujący skonkludował więc, że usługi projektowe wykonywane przez Wnioskodawcę, sklasyfikowane wg symbolu PKWiU – 71.12.18.0, jako że nie są wymienione w załączniku nr 14 do Ustawy VAT nie mogą być opodatkowane na zasadach odwrotnego obciążenia.

 

Uproszczone APA dla transakcji objętych limitem dotyczącym usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych

http://www.finanse.mf.gov.pl

Komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r.

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że rozpoczęto prace nad znowelizowaniem przepisów w zakresie procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA).

Ministerstwo wskazało, że prace w szczególności ukierunkowe są na wprowadzenie uproszczeń dla podmiotów ubiegających się o APA w związku z transakcjami, jakie realizują z podmiotami powiązanymi, a dokładnie chodzi o transakcje objęte przepisem art. 15e Ustawy CIT. W założeniach uproszczenia mają wiązać się z:
• mniejszą ilością obowiązków po stronie podatnika,
• niższą opłatą, i
• krótszym czasem rozpatrywania wniosków.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 59

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.