fbpx

Treść artykułu

Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej do systemu podatkowego przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751); (dalej: Ustawa nowelizująca). Do obowiązującego w Ustawie VAT działu VIII zostanie dodany Rozdział 1a, który zawiera najistotniejsze regulacje w tym temacie.

Już od 1 listopada wejdą w życie nowe regulacje umożliwiające podatnikom ubieganie się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wiążącą informację stawkową (dalej: WIS).

Wiążąca informacja stawkowa jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:

  1.  opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;
  2. klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną do:
   a) określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,

   b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4 (czyli wniosek może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku);

  3. stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Ponadto, warto nadmienić, iż przedmiotem wniosku może być odrębna usługa albo towar lub świadczenie kompleksowe (art. 42b ust. 5 Ustawy nowelizującej).

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Kto może złożyć i co powinien zawierać WIS?

Zgodnie z brzmieniem art. 42b Ustawy nowelizującej WIS będzie wydawany na wniosek:

 1. podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej;
 2. podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1, dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, o których mowa w art. 42a;
 3. zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Rodzaj ochrony

WIS jest wiążąca dla organów podatkowych – względem podmiotu, dla którego została wydana i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi, których dotyczy (art. 42c ust. 1 Ustawy nowelizującej).

W sytuacji jednak zmiany lub uchylenia WIS podatnik, będący jej adresatem, będzie mógł zastosować się do wydanej dla niego WIS przez okres do końca okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła zmiana lub uchylenie WIS.

Ważny fragment

Dodatkowym atutem WIS jest to, iż podatnik może dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi (art. 42b ust. 7 Ustawy nowelizującej).

Daje to nadzieję, iż wydawane decyzje nie będą oderwane od rzeczywistości gospodarczej.

Co do zasady wprowadzenie powyższego mechanizmu powinno znacznie zwiększyć pewność przedsiębiorców w zakresie poprawności fakturowania, co z kolei przyczyni się do większej pewności przy zawieraniu potencjalnych omów z kontrahentami.

Czy to narzędzie będzie działać tak jak powinno? Czy organy nie będą kwestionować identyczności usług/towarów? I czy faktycznie załączone dokumenty zostaną dogłębnie zbadane przez właściwe organy? Powyższe zostanie zweryfikowane praktyką urzędową, która dopiero zacznie się kształtować w tym temacie.

Bez względu jednak na wymienione potencjalne zagrożenia bez wątpienia posiadanie przez podatnika WIS będzie mocnym dowodem w ewentualnym postępowaniu podatkowym.

AUTOR: Darya Lukouskaya, Senior Konsultant, Doradztwo Podatkowe

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

NIK zaleca kontrole podatkowe w SSE

28 maja 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała komunikat „Strefy niespecjalnie ekonomiczne”, krytycznie oceniający funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Wnioski z niego płynące mogą być niepokojące także dla podatników, gdyż zalecane są wzmożone kontrole…

Najczęściej czytane