Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłosiło konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.2.1 Programu „Infrastruktura B+R przedsiębiorstw”

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowaniem zostaną objete projekty obejmujące inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

W ramach Poddziałania realizowane mogą być projekty związane z tworzeniem, bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, których produkty będą służyły do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w tym zmierzające do przekształcenia jednostki w centrum badawczo-rozwojowe.

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Dofinansowanie jest skierowane do mikro-, małych, średnicy i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na obszarze województwa łódzkiego, a także do konsorcjów przemysłowych z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty wpisujące się w co najmniej jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji określonych w dokumencie pn. „Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

 

Wysokość wsparcia

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 84 986 000 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 3 500 000 PLN.

Maksymalna intensywność wsparcia może wynieść:

– w przypadku mikro- i małego przedsiębiorstwa – 55%

– w przypadku średniego przedsiębiorstwa – 45%

– w przypadku dużego przedsiębiorstwa 35%

Nabór wniosków

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w sposób ciągły, w podziale na rundy, od dnia rozpoczęcia naboru tj. 19 września 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r. Terminy poszczególnych rund:

I runda: 19 września 2017 r. – 4października 2017 r.

II runda: 5 października2017 r. – 2 listopada 2017 r.;

III runda: 3 listopada2017 r. – 1 grudnia 2017 r.

To już kolejna edycja tego konkursu. W pierwszej edycji w 2016 r. dofinansowanie otrzymało 20 przedsiębiorstw na łączną kwotę ponad 13 mln zł. W drugim konkursie, zorganizowanym w na początku 2017 r., dofinansowanie otrzymnało 6 przedsiębiorstw, na łączną kwotę 4,6 mln zł.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w województwie łódzkim

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.