W przypadku zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej wskazujących datę ich obowiązywania, Minister Gospodarki, w wydawanych decyzjach indywidualnych, stwierdza nieważność takich zezwoleń w części dotyczącej terminu na jaki zostało ono udzielone. 

Zasady funkcjonowania SSE oraz udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w SEE (dalej „zezwoleń”) określa ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. W dniu 1 stycznia 2001 r weszła w życie nowelizacja ustawy. Przed 1 stycznia 2001 r zezwolenia były udzielane na czas oznaczony (art. 16 ust. 9 tej ustawy w brzmieniu przed nowelizacją), zgodnie natomiast z aktualnie obowiązującym stanem prawnym regulacja nie wspomina o takim rozwiązaniu. Powstaje zatem pytanie, czy ważne pozostają te zezwolenia w części dotyczącej terminu, w których ten termin został oznaczony.

Problem ten został rozstrzygnięty przez wyrok NSA z 11.03.14 r. (sygn. akt II GSK 136/13).

Zgodnie z oceną NSA udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE na czas oznaczony jest z pewnością ograniczeniem wolności gospodarczej, jak również stanowi przykład władczego rozstrzygnięcia organu administracji, który uprawnienie do takiego działania musi wywodzić z obowiązującej podstawy prawnej.

NSA wskazał, że na tle aktualnego stanu prawnego istotnym przepisem dla określenia terminu końcowego zezwolenia jest art. 19 ust. 1 ustawy o SSE, który zyskał nowe brzemiennie za sprawą tej samej nowelizacji.  Ustawodawca ustanowił w nim generalną regułę, że zezwolenie wygasa z upływem okresu, na jakie została ustanowiona strefa. NSA wskazał przy tym, że stanowi to istotny argument, na rzecz uznania, że intencją ustawodawcy było powiązanie udzielonego zezwolenia z czasem istnienia konkretnej SSE.

Stanowisko to zostało potwierdzone w kolejnych wyrokach NSA z września 2014r. (sygn. akt II GSK 1095/13 oraz II GSK 939/13).

W obliczu istniejące orzecznictwa Minister Gospodarki wskazuje, że podmioty działające na podstawie zezwoleń wydanych na czas oznaczony mają możliwość ubiegania się o wydanie decyzji stwierdzających nieważność tych zezwoleń w częściach określających terminy ich obowiązywania. Można tym samym stwierdzić, że przysługuje im skuteczny środek prawny, za pomocą którego mogą żądać przedłużenia ich zezwoleń do końca upływu okresu na jaki została utworzona strefa, w której prowadzą swoje działalności.

Tym samym, w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę Strefowego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ze wskazaną datą jego obowiązywania (inną niż okres funkcjonowania Stefy) rekomendujemy wystąpienie do Ministra Gospodarki z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji w tym zakresie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE na czas oznaczony – nieważne

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.