W dniu 11 stycznia 2019 r., został skierowany do Sejmu projekt ustawy z dnia 5 września 2018 r., odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Pokazuje to, że prace nad projektem ustawy są na coraz bardziej zaawansowanym poziomie, a jej wejście w życie jest coraz bliższe. Przedsiębiorcy powinni się więc przygotowywać do wdrażania procedur, które uchronią ich przed odpowiedzialnością za ewentualne popełnienie czynu zabronionego.

Najważniejsze, z punktu widzenia firmy, są kary jakie mogą zostać nałożone w przypadku popełnienia czynu zabronionego.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie następujących kar/zmian w ich zakresie:

  • zwiększenie minimalnej kary pieniężnej do 30 000 zł;
  • zwiększenie maksymalnej kary pieniężnej do 30 milionów złotych (dziś do 5 mln zł);
  • likwidację ograniczenia wysokości kary do 3% przychodu osiągniętego w roku obrotowym, w którym doszło do popełnienia przestępstwa;
  • sankcję polegająca na możliwości likwidacji bądź rozwiązania podmiotu zbiorowego. Dodatkowo wprowadzony zostanie obowiązek zwrotu na rzecz Skarbu Państwa środków publicznych, a także zakaz korzystania z dotacji, subwencji i innych podobnych form wsparcia publicznego oraz zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

Kary te mogą wynikać z popełnienia czynu zabronionego tzw. „własnego” w przypadkach gdy zaniechanie pozostaje bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością przez dany podmiot bądź czyn zabroniony popełniony przez pracownika lub osobę trzecią, np. zleceniobiorcę lub kontrahenta.

Szerzej o zmianach w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pisaliśmy już w grudniu poprzedniego roku na naszym blogu.

Ważny fragment

Firmy mogą się ochronić przed odpowiedzialnością w przypadku, gdy wszystkie organy i osoby uprawnione do działania w jego imieniu lub interesie zachowały należytą staranność wymaganą w danych okolicznościach w organizacji działalności tego podmiotu oraz w nadzorze nad tą działalnością.

Powyższe wiązałoby się natomiast z wdrożeniem odpowiednich procedur oraz systemów monitorowania, m.in. takie jak:

  • regulaminy, wytyczne i procedury postępowania, które służą zapobieganiu nadużyciom i pokazują ścieżkę zachowania osób pracujących w organizacji w przypadku, gdy do takiego nadużycia dojdzie;
  • monitoring działalności podmiotu, a także działań osób odpowiedzialnych za dane procesy (zamiany w systemach operacyjnych);
  • procedury weryfikacyjne uprawnienie i kompetencje osób, którym określone uprawnienia są przyznane;
  • cykliczne szkolenia pracowników i współpracowników kreujące prawidłowy wzorzec postępowania;
  • audyty komunikacji, dokumentacji i procesów wewnętrznych.

Projekt ustawy przewiduje, że przepisy wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.