W 2016 roku w znacznie szerszym stopniu dostępne będą programy dotacyjne. Przedstawiamy najciekawsze w naszej ocenie programy pomocy unijnej zarówno z programów ogólnopolskich jak i regionalnych. Poza wymienionymi programami przedsiębiorcy mogą liczyć również na wsparcie z programów branżowych, takich jak: Innochem, Intextile, Innosbz.

W 2016 roku w znacznie szerszym stopniu dostępne będą programy dotacyjne. Przedstawiamy najciekawsze w naszej ocenie programy pomocy unijnej zarówno z programów ogólnopolskich jak i regionalnych. Poza wymienionymi programami przedsiębiorcy mogą liczyć również na wsparcie z programów branżowych, takich jak: Innochem, Intextile, Innosbz.

W perspektywie finansowej 2014-2020 priorytetem dla Unii Europejskiej będzie dofinansowanie
projektów innowacyjnych, mających na celu prowadzenie przez przedsiębiorstwa, zarówno te z sektora MŚP jak i duże, prac B+R i wdrażanie ich wyników w działalność firmy. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostanie ponownie uruchomiony – znany już firmom – konkurs „Szybka ścieżka” – poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Na dofinansowanie projektów realizowanych w tym obszarze tematycznym, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2016r. przeznaczyło 2,5 mld zł (w tym 1 mld zł dla dużych przedsiębiorstw).

Jakie inwestycje dofinansuje UE?                                                           Pobierz [PDF] >>

Wsparcie otrzymają także firmy planujące utworzyć w swoich strukturach dział badawczo-rozwojowy. W ramach poddziałania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, będzie można sfinansować zakup aparatury badawczo-naukowej, która posłuży tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. NCBiR planuje także ponownie uruchomić nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, dzięki któremu możliwe będzie dofinansowanie wdrożenia wyników prac B+R w działalność przedsiębiorstwa.

TOP10dotacji

Poza środkami krajowymi, przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotacje z regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw. W ramach konkursów ogłaszanych przez samorządy województw, firmy będą mogły nie tylko uzyskać środki na realizację prac badawczo-rozwojowych (takie konkursy pojawią się na początku 2016 r. w województwie: lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim i zachodniopomorskim), ale co ważne, otrzymać także dotacje na zakup środków trwałych. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, będą mogli ubiegać się już na początku roku o środki na zakup maszyn, urządzeń czy linii produkcyjnych. Poziom dofinansowania inwestycji wynosił będzie od 45% do 70% wartości projektu, w zależności od lokalizacji przedsięwzięcia oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Harmonogramy pojawiania się konkursów zależne są od poszczególnych województw i pojawiać się będą na przestrzeni całego 2016 roku.