Śniadanie biznesowe: Sygnaliści, dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń, praca zdalna - jak rewolucyjne zmiany w prawie pracy wpłyną na firmy?

07

Czerwca 2024

Piątek

Warszawa , Chłodna 52 (biuro Grant Thornton)

9:00 - 12:30

O wydarzeniu

Ustawa o ochronie sygnalistów, dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń, praca zdalna – to niewątpliwie duże wyzwania, z którymi w 2024 muszą mierzyć się firmy. Serdecznie zapraszamy 7 czerwca do biura Grant Thornton w Warszawie na bezpłatne spotkanie, podczas którego omówimy szczegółowo te zagadnienia, wskażemy najbardziej problematyczne kwestie i podpowiemy co warto zrobić, aby przygotować się na planowane zmiany.

Spotkanie poprowadzi Jolanta Zarzecka-Sawicka – Partner, Radca prawny, Zespół Kancelarii Prawnej, Grant Thornton.

07

Czerwca 2024

Piątek

Warszawa , Chłodna 52 (biuro Grant Thornton)

9:00 - 12:30

Kontakt w sprawie wydarzeń

Katarzyna Skibińska

Starszy specjalista

Prelegenci

Agenda

Podczas spotkania omówimy następujące zagadnienia:

 • 9:00-9:15

  Recepcja Gości i powitalna kawa

 • 9:15-10:00

  I. Praca zdalna w skrócie

  1. Definicja pracy zdalnej i rodzaje pracy zdalnej:
  • praca zdalna na jednostronne polecenie pracodawcy
  • praca zdalna tzw. właściwa
  • praca zdalna okazjonalna (na żądanie)
  1. Zasady wprowadzenia i wykonywania pracy zdalnej
  2. Kontrola pracowników podczas pracy zdalnej
  3. Obowiązki pracodawcy
  4. Co dalej z pracą hybrydową i telepracą?
 • 10:00-10:45

  II. Gender pay gap transparency directive – informacyjnie

  1. Przejrzystość wynagrodzeń przed zatrudnieniem
  2. Przejrzystość ustalania wynagrodzeń oraz polityka wzrostu wynagrodzeń
  3. Nowe uprawnienia informacyjne pracowników
  4. Sprawozdawczość w zakresie luki płacowej
  5. Środki ochrony prawnej
  6. Sankcje
  7. Co warto zrobić już teraz?
 • 10:45-11:10

  Przerwa

 • 11:10-12:00

  III. Sygnaliści

  1. Główne założenia projektu ustawy o ochronie sygnalistów
  2. Katalog naruszeń
  3. Tryb i sposób zgłaszania naruszeń:
  • Zgłoszenia wewnętrzne
  • Zgłoszenia zewnętrzne
  • Ujawnienia publiczne
  1. Ochrona sygnalistów – zakaz działań odwetowych
  2. Do kogo stosuje się ustawę o ochronie sygnalistów?
  3. Na jakim etapie ustawodawczo jesteśmy i co warto zrobić już teraz?
 • 12:00-12:30

  Dyskusja/rozmowy/zakończenie

Współorganizator

Polsko-Brytyjska Izba Handlowa

Polsko-Brytyjska Izba Handlowa

Formularz rejestracyjny
07 Czerwca 2024 • 9:00 - 12:30 • Warszawa, Chłodna 52 (biuro Grant Thornton)
Śniadanie biznesowe: Sygnaliści, dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń, praca zdalna - jak rewolucyjne zmiany w prawie pracy wpłyną na firmy?

Pole obowiązkowe

Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzenia

 W związku z wypełnieniem obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator Danych Osobowych

Grant Thornton Frąckowiak P.S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa. A. Baraniaka 88 E (61-131 Poznań) wpisana do Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0001002536.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych został powołany. Kontakt z Inspektorem jest możliwy:

 1. drogą korespondencji tradycyjnej na adres wskazany powyżej
 2. drogą elektroniczną: iod@pl.gt.com

 III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne, na których Administrator opiera przetwarzanie danych osobowych

Lp. Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania
1. Obsługa organizacyjna, administracyjna oraz informatyczna wydarzenia Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu podmiotu danych,

Przez okres obowiązywania umowy (regulaminu), a następnie przez czas przedawnienia potencjalnych roszczeń.

2. Prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora lub partnerów biznesowych Administratora w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO  Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu podmiotu danych. 
3. Dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres przedawnienia roszczeń (min. 6 lat od zapisu na wydarzenie).
4. Wykonanie      obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów prawa podatkowego Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

 

5. Wykorzystanie wizerunku uczestników wydarzenia do działań promujących Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

 

Przez okres obowiązywania umowy (regulaminu), a następnie przez czas przedawnienia potencjalnych roszczeń.
6. Przeprowadzenie konkursu oraz licytacji, wyłonienie zwycięzców oraz przekazanie nagród Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

Przez okres obowiązywania umowy (regulaminu), a następnie przez czas przedawnienia potencjalnych roszczeń (min. 6 lat).

IV. Podanie danych

Podanie danych związanych z rejestracją na wydarzenie jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych skutkuje brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.

V. Odbiorcy danych

Administrator może udostępniać dane osobowe operatorom pocztowym, uprawnionym na mocy przepisów organom państwowym, spółkom powiązanym kapitałowo z Administratorem (ew. innym podmiotom zrzeszonym w ramach Grant Thornton International, w ramach realizacji wewnętrznych celów administracyjnych, jak również w przypadkach powierzenia danych osobowych, gdzie podmiot występuje jako podwykonawca Administratora). Dodatkowo dane mogą być powierzane w szczególności dostawcom oprogramowania, podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, dostawcom wsparcia administracyjnego podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, dostawcom usług marketingowych, doradczych w zakresie ochrony danych osobowych oraz innym dostawcom spółki.

VI. Przekazywanie danych osobowych do kraju trzeciego

Dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.  W przypadku jednak, gdy Administrator korzysta z dostawców usług spoza EOG, transfer danych opiera na decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopnień ochrony danych osobowych, lub w przypadku braku decyzji, transfer odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Kopię standardowych klauzul umownych oraz stosowanych środków bezpieczeństwa transferu można uzyskać u Administratora Danych Osobowych.

VII. Katalog praw podmiotów danych.  

W związku z wyżej opisanymi procesami przetwarzania przysługują poniższe prawa:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych, w przypadku, kiedy nie zachodzą przesłanki z art. 17 ust. 3 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. przenoszenia danych.
 7. wniesienia skargi do Prezesa UODO, w zakresie dotyczącym przetwarzania danych realizowanych przez Administratora.

Jednocześnie wskazujemy, że preferowaną formą kontaktu podczas realizowania ww. katalogu praw jest poczta elektroniczna, kierowana na adres: iod@pl.gt.com.

VIII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji.