Od 1 stycznia obowiązują dwie stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Pierwsza, „podstawowa”, nie uległa zmianie i wynosi 19%. Niektóre podmioty mogą jednak rozliczyć się z zastosowaniem stawki 15% CIT i korzystają z tego. W takim przypadku obniżona stawka ma zastosowanie do całego dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym, bez względu na wysokość tego dochodu.

Do opodatkowania dochodu niższą stawką uprawnieni są podatnicy rozpoczynający działalność w 2017 roku lub mali podatnicy w rozumieniu art. 4a pk10 Ustawy CIT, czyli tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym (2016) wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 EUR, przeliczonej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 PLN (w 2016 r. – 5 157 000 PLN).

”Nie” dla spółek powstałych w wyniku działań restrukturyzacyjnych

W celu zapobieżenia sztucznym podziałom czy przekształceniom, które umożliwiłyby stosowanie stawki obniżonej podmiotom innym niż małe firmy, ustawodawca zawarł w ustawie wyłączenia możliwości stosowania stawki 15%. Zgodnie z art. 19 ust. 1a Ustawy CIT niższej stawki nie stosuje się do podatnika utworzonego w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału (z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę), a także przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną.

15% CIT nie zapłacą również podatnicy na poczet kapitału, których wspólnicy wnieśli uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku przedsiębiorstwa o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 10 000 EUR lub składniki majątku uzyskane w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli wnoszący posiadał ich udziały (akcje).

Przy czym, ograniczenia w stosowaniu stawki 15% dla tych podatników dotyczą tylko dwóch pierwszych lat ich działalności. Po tym czasie również ci podatnicy mogą zastosować obniżoną stawkę.

 

”Tak” dla spółek celowych

Nie ma jednak przeszkód do zastosowania obniżonej stawki, jeśli „mały” podatnik osiągnie w danym roku podatkowym „duży” dochód.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka zajmująca się wynajmem lokali użytkowych. Powstała w 2007 r. i osiągnęła w poprzednim roku podatkowym przychody ze sprzedaży w wysokości przekraczającej 3 500 000 PLN. Zapytała, czy będzie ją można w 2017 r. uznać za małego podatnika w rozumieniu Ustawy CIT i w efekcie opodatkować jej dochód 15% CIT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydając w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Stwierdził, że do skorzystania z preferencji wystarczy że „wnioskodawca jest „małym podatnikiem” w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Poza tym opis stanu faktycznego nie zawiera informacji, że w stosunku do Wnioskodawcy znalazłyby zastosowanie wyłączenia określone w art. 19 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Nie odniósł się natomiast do przewidywanego dochodu podatnika w roku, w którym zacznie on korzystać ze stawki 15% CIT. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest prosta – znowelizowane przepisy Ustawy CIT nie przewidują ograniczenia w tym zakresie. W efekcie, w razie przekroczenia, nawet wielokrotnego, progu 1 200 000 EUR przychodów ze sprzedaży, podatnik w danym roku zapłaci podatek według niższej stawki.

CIT w wysokości 19% znajdzie zastosowanie dopiero do dochodów osiągniętych w kolejnym roku podatkowym.

Pozostawia to de facto dużą swobodę podatnikom, u których dochód o większej wartości powstanie wyłącznie w jednym roku podatkowych.

Omawiana interpretacja wskazuje, że mali podatnicy i nowoutworzone spółki, w tym również spółki celowe, powstałe do realizacji jednego zadania inwestycyjnego, nie muszą obawiać się o możliwość zastosowania obniżonej stawki opodatkowania, nawet jeśli w danym roku podatkowym znacząco przekroczą próg wyznaczony przez ustawodawcę. Skutkiem tego może być opodatkowanie niższą stawką transakcji o teoretycznie nieograniczonej wartości, o ile przychód ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym był odpowiednio niski.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie 15% CIT dla całego dochodu w danym roku podatkowym, bez względu na jego wysokość

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.