Treść artykułu

Od 1 stycznia obowiązują dwie stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Pierwsza, „podstawowa”, nie uległa zmianie i wynosi 19%. Niektóre podmioty mogą jednak rozliczyć się z zastosowaniem stawki 15% CIT i korzystają z tego. W takim przypadku obniżona stawka ma zastosowanie do całego dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym, bez względu na wysokość tego dochodu.

Do opodatkowania dochodu niższą stawką uprawnieni są podatnicy rozpoczynający działalność w 2017 roku lub mali podatnicy w rozumieniu art. 4a pk10 Ustawy CIT, czyli tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym (2016) wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 EUR, przeliczonej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 PLN (w 2016 r. – 5 157 000 PLN).

”Nie” dla spółek powstałych w wyniku działań restrukturyzacyjnych

W celu zapobieżenia sztucznym podziałom czy przekształceniom, które umożliwiłyby stosowanie stawki obniżonej podmiotom innym niż małe firmy, ustawodawca zawarł w ustawie wyłączenia możliwości stosowania stawki 15%. Zgodnie z art. 19 ust. 1a Ustawy CIT niższej stawki nie stosuje się do podatnika utworzonego w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału (z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę), a także przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną.

15% CIT nie zapłacą również podatnicy na poczet kapitału, których wspólnicy wnieśli uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku przedsiębiorstwa o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 10 000 EUR lub składniki majątku uzyskane w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli wnoszący posiadał ich udziały (akcje).

Przy czym, ograniczenia w stosowaniu stawki 15% dla tych podatników dotyczą tylko dwóch pierwszych lat ich działalności. Po tym czasie również ci podatnicy mogą zastosować obniżoną stawkę.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie podatków?

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

 

”Tak” dla spółek celowych

Nie ma jednak przeszkód do zastosowania obniżonej stawki, jeśli „mały” podatnik osiągnie w danym roku podatkowym „duży” dochód.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka zajmująca się wynajmem lokali użytkowych. Powstała w 2007 r. i osiągnęła w poprzednim roku podatkowym przychody ze sprzedaży w wysokości przekraczającej 3 500 000 PLN. Zapytała, czy będzie ją można w 2017 r. uznać za małego podatnika w rozumieniu Ustawy CIT i w efekcie opodatkować jej dochód 15% CIT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydając w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Stwierdził, że do skorzystania z preferencji wystarczy że „wnioskodawca jest „małym podatnikiem” w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Poza tym opis stanu faktycznego nie zawiera informacji, że w stosunku do Wnioskodawcy znalazłyby zastosowanie wyłączenia określone w art. 19 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Nie odniósł się natomiast do przewidywanego dochodu podatnika w roku, w którym zacznie on korzystać ze stawki 15% CIT. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest prosta – znowelizowane przepisy Ustawy CIT nie przewidują ograniczenia w tym zakresie. W efekcie, w razie przekroczenia, nawet wielokrotnego, progu 1 200 000 EUR przychodów ze sprzedaży, podatnik w danym roku zapłaci podatek według niższej stawki.

CIT w wysokości 19% znajdzie zastosowanie dopiero do dochodów osiągniętych w kolejnym roku podatkowym.

Pozostawia to de facto dużą swobodę podatnikom, u których dochód o większej wartości powstanie wyłącznie w jednym roku podatkowych.

Omawiana interpretacja wskazuje, że mali podatnicy i nowoutworzone spółki, w tym również spółki celowe, powstałe do realizacji jednego zadania inwestycyjnego, nie muszą obawiać się o możliwość zastosowania obniżonej stawki opodatkowania, nawet jeśli w danym roku podatkowym znacząco przekroczą próg wyznaczony przez ustawodawcę. Skutkiem tego może być opodatkowanie niższą stawką transakcji o teoretycznie nieograniczonej wartości, o ile przychód ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym był odpowiednio niski.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Czy wynajem samochodu za granicą podlega akcyzie?

Ostatni wyrok Naczelnego Sądu administracyjnego w Warszawie z 20 lutego br. musiał zaniepokoić tych przedsiębiorców, którzy wykorzystują w kraju samochody osobowe wynajęte w innym kraju członkowskim. Okazuje się bowiem, że powinni oni zapłacić z tego…

Najczęściej czytane