Obowiązujące przepisy Ustawy PIT umożliwiają podatnikom i płatnikom zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodów. Trzeba jednak pamiętać, że możliwość zastosowania tej preferencji jest uzależniona od spełnienia szeregu warunków.

Możliwość zastosowania KUP w wysokości 50% przychodów

Możliwość zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodów dotyczy tylko określonych rodzajów działalności, np. działalności twórczej,  produkcji audialnej i audiowizualnej, działalności publicystycznej, działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej oraz działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Ponadto, praca wykonywana przez pracownika powinna być przedmiotem prawa autorskiego, a więc powinna spełniać przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Co istotne, pracownik powinien być twórcą  w rozumieniu tej ustawy i uzyskiwanie przez pracownika przychodu powinno wynikać z korzystania przez twórcę z tychże praw lub rozporządzania tymi prawami.

Kolejnym, aczkolwiek bardzo istotnym warunkiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów jest to, aby stosunek prawny łączący pracownika i pracodawcę przewidywał zróżnicowanie wynagrodzenia należnego pracownikowi na część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych. Pracodawca powinien również prowadzić stosowną dokumentację w tym zakresie, np. szczegółową ewidencję przekazanych utworów.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Podsumowując, zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów powinno zostać poprzedzone gruntowną analizą okoliczności towarzyszących wypłacie wynagrodzenia. Samo wykonywanie przez pracownika pracy o charakterze twórczym nie stanowi wystarczającej przesłanki do ustalenia kosztów na preferencyjnym poziomie. Ważne jest bowiem, aby pracownik otrzymywał wynagrodzenie za utwór bądź prawo do korzystania z niego, a nie za bieżące czynności, które wykonuje w ramach łączącej go z pracodawca umowy o pracę.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dominika Dobek

Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Skontaktuj się

Dominika Dobek

Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.