Spółki coraz częściej dostrzegają możliwości rozwoju działalności nie tylko poprzez wzrost organiczny, ale również poprzez transakcje fuzji oraz przejęć innych podmiotów. Z ostatniego raportu Grant Thornton International Business 2014 wynika, że 33% respondentów z Polski rozważa przejęcia lub połączenia z innym podmiotem. Jednocześnie współczesna gospodarka oparta na wiedzy powoduje wzrost znaczenia wartości niematerialnych, stąd coraz częściej wartość księgowa nabywanego przedsiębiorstwa jest niższa niż jego wartość rynkowa.

Przedsiębiorstwa, które obowiązuje wymóg sporządzania sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, muszą pamiętać o przeprowadzeniu procesu alokacji ceny nabycia zgodnie z MSSF 3. Proces alokacji ceny nabycia ma na celu identyfikację i oszacowanie wartości godziwej nabytych składników majątku, a następnie ich ujawnienie w bilansie podmiotu przejmującego. W rezultacie proces alokacji ceny nabycia (ang. Purchase Price Allocation – PPA) umożliwia uzyskanie lepszej przejrzystości procesu akwizycji. Zgodnie z MSSF 3, na dzień przejęcia nabywca musi dokonać alokacji ceny nabycia poprzez ujęcie, w kwotach odpowiadających wartości godziwej, dających się wyodrębnić aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej. Spółka przejmująca powinna w ciągu 12 miesięcy od daty przejęcia kontroli w pełni rozliczyć nabycie oraz wykazać je w bilansie.

 

Podmiot przejmujący powinien ująć w sprawozdaniu możliwy do zidentyfikowania majątek przejmowanego przedsiębiorstwa w trzech grupach:

  • aktywów materialnych/zobowiązań,
  • aktywów niematerialnych,
  • wartości firmy stanowiącej różnicę pomiędzy wartością jaka została zapłacona za przejmowany podmiot a wartością godziwą zidentyfikowanych aktywów netto.

Wśród identyfikowanych wartości niematerialnych i prawnych wyróżnić można następujące aktywa z propozycją ich zakwalifikowania do pięciu kategorii:

ipad_purple Rynkowe:znaki handlowe, domeny internetowe, marki korporacyjne i produktowe, opakowania, umowy o zakazie konkurencji iphone_purple Technologiczne:patenty, bazy danych, tajemnice handlowe, oprogramowanie,  prace badawczo-rozwojowe, opatentowane technologie, tajemnice handlowe
clipboard_purple Licencje:umowy licencyjne, umowy franchisingowe meeting_001_purple_low Relacyjne:listy Klientów, relacje z Klientami, kontrakty handlowe, portfel zamówień
paint_bucket_purple Artystyczne:prawa autorskie, fotografie,  filmy, utwory muzyczne, materiały video i audio-video, slogany reklamowe

Alokacja ceny nabycia jest procesem złożonym, wymagającym specjalistycznej wiedzy oraz odpowiedniego doświadczenia. Zarządy, chcąc przedstawić akcjonariuszom wiarygodną informację o dokonanych transakcjach, powinny rzetelnie i skrupulatnie podchodzić do procesu identyfikacji i ujawniania aktywów niematerialnych.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Alokacja ceny nabycia kolejnym krokiem procesu akwizycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.