Ustawa o podatkach dochodowych (od osób prawnych CIT oraz od osób fizycznych PIT) definiuje limit zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego do wartości 20 tys. euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. 

W związku z faktem, iż w samych ustawach o – CIT i PIT  brak jest zupełnej definicji pojęcia „samochód osobowy” stąd mogą w praktyce pojawić się problemy z ustaleniem czy pojazdy takie jak np. bankowozy (na których zakup coraz czyściej decydują się polscy przedsiębiorcy z uwagi na możliwość pełnego odliczania podatku od towarów i usług VAT ) są samochodami osobowymi czy tez nie.

Sprawdź Outsourcing rachunkowości Grant Thornton

Ustawodawca przewidział konieczności dostosowania przepisów ustaw CIT i PIT polegającą na doprecyzowaniu definicji  samochodu osobowego lecz obowiązywanie zmian w ustawie zostało przesunięte z 1.01.2013 roku na 1.01.2014 co oznacza, że w 2013 roku nadal musimy posiłkować się przepisami „ustawy nowelizującej” czyli ustawy z 15.04.2011 o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych ustaw (DZ.U.Nr 102, poz. 585). Art. 7 w/w ustawy wskazuje, ze samochodem osobowym jest pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy .W treści niniejszego załącznika jako pkt. 2 wymieniony został bankowóz co oznacza, że jest on samochodem specjalnym a  cała wartość odpisu amortyzacyjnego stanowi koszt podatkowy.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Amortyzacja bankowozu w całości kosztem podatkowym

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Magdalena Marcinowska

Partner (Outsourcing Poznań)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.