Wyniki analizy zyskowności sektora usług transportowych wskazują na jego relatywnie niską rentowność oraz wysoką zależność poziomu zyskowności przedsiębiorstw transportowych od skali prowadzonej działalności.

Zespół Cen Transferowych Grant Thornton opracował analizę zyskowności sektora usług transportu drogowego w Polsce. Analiza została sporządzona na podstawie danych finansowych podmiotów świadczących usługi transportowe i spedycyjne na rynku polskim obejmujących lata 2008-2012.

Jedną z głównych obserwacji wynikających z analizy porównawczej jest zauważalna korelacja pomiędzy skalą prowadzonej działalności a poziomem realizowanej stopy zysku. Zgodnie z wynikami analiz, zyskowność przedsiębiorstw średnich i dużych jest wyższa od rentowności podmiotów prowadzących działalność na mniejszą skalę. W szczególności w grupie małych przedsiębiorstw zauważalny jest najwyższy odsetek podmiotów ponoszących straty na poziomie wyniku ze sprzedaży. Zależność pomiędzy rozmiarem prowadzonej działalności, a rentownością przedsiębiorstw jest niewątpliwie wynikiem efektów skali generowanych przez większe przedsiębiorstwa transportowe. Podmioty średnie i większe uzyskują efekty synergiczne w wyniku świadczenia kompleksowych usług o charakterze logistycznym oraz wdrożenia systemów zarządzania procesami transportowymi. Powyższe czynniki sprawiają, iż wraz ze wzrostem skali działalności przedsiębiorstw transportowych rosną również możliwości racjonalizacji kosztów procesów logistycznych, a w ich efekcie – zwiększenia zyskowności.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

Inną ciekawą obserwacją wynikającą z analizy porównawczej jest relatywnie niska rentowność sektora – ponad 55% spośród 440 przedsiębiorstw objętych analizą osiągnęła w latach 2008-2012 stopę zysku ze sprzedaży na poziomie niższym od 2%. Niska zyskowność przedsiębiorstw z sektora transportowego była głównie wynikiem recesji gospodarczej, która w okresie objętym analizą wpłynęła na obniżenie popytu na usługi logistyczne. Dodatkowo stała nadpodaż usług transportowych oraz duża konkurencja w sektorze zwiększają presję cenową na stawki usług transportowych, co ma ostatecznie przełożenie na niski poziom marż osiąganych na świadczeniu przedmiotowych usług.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Analiza zyskowności sektora usług transportowych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.