Temat ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Ustawa), wprowadzającej zwolnienie z podatków dochodowych mające zastąpić obecną ulgę na działalność w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE), nabrał przyspieszenia. 10 i 11 maja została uchwalona przez Sejm, a już 16 maja 2018 r. Senat przyjął wspomniany akt prawny bez poprawek. Z uwagi na krótkie vacatio legis (14 dni od opublikowania), obecna ulga może ustąpić miejsca nowemu systemowi już w czerwcu 2018 r. – zależy to tylko od terminu podpisania ustawy przez Prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw.

Posiadacze „starych” zezwoleń na działalność w SSE będą korzystać ze zwolnienia podatkowego na właściwych sobie zasadach do końca okresu ich obowiązywania (w praktyce najczęściej do końca 2026 r.). Również podmioty, które podjęły starania o skorzystanie z pomocy publicznej w dotychczasowym wydaniu lub zrobią to niezwłocznie, nie odczują zmian – zgodnie z przepisami przejściowymi Ustawy, do postępowań w sprawach zezwoleń na działalność w SSE wszczętych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy dotychczasowe. Pozostałych jednak czeka rewolucja, której bilans trudno dziś ocenić.

Diabeł tkwi w kryterium jakościowym

Choć (niemal) zniknie ograniczenie w postaci konieczności zlokalizowania inwestycji w SSE, o otrzymanie decyzji o wsparciu może być efektywnie trudniej, o czym już pisaliśmy.  Co jest nowością, aby dana inwestycja kwalifikowała się skorzystania z pomocy, będzie musiała spełnić tzw. kryterium jakościowe. Jego istotą jest zgodność całokształtu inwestycji z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie wsparcia konieczne będzie, w zależności od regionu, zdobycie 4-6 punktów (na 10 możliwych).

Przedmiotem oceny mają być takie obszary jak:

  • Zrównoważony rozwój (lokalizacja inwestycji w regionach o wysokiej stopie bezrobocia, w mniejszych miejscowościach; wielkość przedsiębiorcy).
  • Rozwój strukturalny (zgodność przedmiotu inwestycji ze strategią rozwojową kraju; stworzenie specjalistycznych, wysokopłatnych miejsc pracy).
  • Rozwój naukowy (działalność badawczo-rozwojowa; współpraca z ośrodkami badawczymi i instytucjami akademickimi).
  • Rozwój zasobów ludzkich (wysokość wynagrodzeń, stabilność zatrudnienia, dodatkowe świadczenia dla pracowników).

O szczegółach zadecydują rozporządzenia wykonawcze do Ustawy, których projekty nie zostały jeszcze opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

(Prawie) cała polska SSE

Przed przesłaniem ustawy do Senatu, Sejm wprowadził w niej istotną zmianę. Postanowiono, że wsparcie w postaci zwolnienia z podatku dochodowego „nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż”.

Pytana o ograniczenie podczas debaty w Senacie Minister Przedsiębiorczości i Technologii odpowiadała, że przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, gdzie takie złoża się znajdują, za pomocą serwisu MIDAS, prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Wystarczy rzut oka na udostępnioną tam mapę, by przekonać się, że wbrew pozorom jest to graniczenie istotne. Złoża występują w dużych ilościach we wszystkich województwach; system wyszukuje ich w skali kraju 18 049.

Pojawia się pytanie, co w sytuacji, gdy złoża kopalin zostaną odkryte po wydaniu decyzji o wsparciu. Taka ewentualność nie została uregulowana precyzyjnie; warto jednak zwrócić uwagę, że przepis odnoszący się do tego ograniczenia stanowi, że „wsparcie nie może być udzielone”, a nie że np. „nie wydaje się decyzji o wsparciu”. Trudno to też rozstrzygać. Przepisy były bowiem procedowane w błyskawicznym tempie, a z uwagi na dodanie komentowanego zapisu dopiero w Sejmie, w uzasadnieniu do Ustawy brak wskazówek, jak go interpretować. Problemy z nowymi przepisami mogą się więc dopiero ujawnić.

Decyzja Senatu oznacza, że jest to naprawdę ostatni dzwonek, by starać się o zezwolenia na działalność w SSE na „starych” zasadach i podatnicy, którzy są na wczesnym etapie takich usiłowań, będą musieli działać szybko i bezbłędnie. Innym pozostaje czekać na wydanie rozporządzeń wykonawczych do Ustawy i krytycznie ocenić, czy będą w stanie spełnić kryterium jakościowe. Jeżeli uznają, że tak, na pewno warto starać się o decyzję o wsparciu – zwłaszcza, że uzyskanie jej nie wyklucza zastosowania innych korzyści podatkowych.

AUTOR: Łukasz Kempa

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.