W obliczu dzisiejszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych niemal każda firma współpracuje z zewnętrznymi podmiotami. Prawdopodobnie nie istnieje firma, która jest samowystarczalna – organizacje współpracują ze sobą, ponieważ nawzajem mogą generować dla siebie zyski. W procesie podejmowania decyzji o wyborze usługi, organizacja analizuje szereg czynników: cena, jakość, bezpieczeństwo rozwiązania lub wiarygodność firmy. Szczególnie ważne dla budowy wiarygodności są certyfikaty bezpieczeństwa, które może zdobyć firma, budując przewagę konkurencyjną.

ANKIETA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Jaki certyfikat bezpieczeństwa dla firmy?

Spośród wielu certyfikacji, które może zdobyć firma wyłaniają się te, które na rynku mają wysoką rozpoznawalność i wartość. Do takich należą:

 • Certyfikat ISO 27001 – System zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • ISAE 3402 – Sprawowanie skutecznej kontroli nad świadczoną usługą
 • SOC 1, SOC 2 i SOC 3 – Kontrola organizacji usługowej

ISO 27001 – System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji potwierdza, że firma opracowała i wdrożyła szereg procesów zarządzania, które spełniają wymagania międzynarodowej normy ISO 27001. Procesy te mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przez firmę oraz stworzenie mechanizmu ciągłego doskonalenia, co z kolei zapewnia dostosowywanie zabezpieczeń do zmieniającego się otoczenia.

Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji to proces długotrwały, ale korzyści z tego płynące dla firmy są ogromne. Wystarczy wymienić wśród nich najważniejsze:

 • Ochrona informacji przed wyciekami, nieuprawnionym dostępem i kradzieżą.
 • Zbudowanie odporności na zagrożenia cyberbezpieczeństwa i ograniczenie przestojów w firmie spowodowanych atakami hakerów.
 • Podniesienie wartości firmy poprzez profesjonalizację działań i ograniczenie skutków związanych z ryzykiem cybernetycznym.
 • Podniesienie wiarygodności w oczach partnerów handlowych.
 • Ograniczenie ryzyka nałożenia kar w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych i wrażliwych danych, które powierzają firmie jej klienci.

Test bezpieczeństwa IT – dokonaj samooceny w 5 minut i otrzymaj wynik

International Standard of Assurance Engagement 3402 – bezpieczeństwo, rzetelność i jakość usług

Standard ISAE został wydany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (ang. International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB), działającą w strukturze Międzynarodowej Federacji Księgowych (ang. International Federation of Accountants, dalej IFAC). Z racji, że IFAC ma siedzibę w Nowym Jorku, obecnie popularność tego standardu koncentruje się wokół współpracy z firmami z USA. Jednakże, coraz więcej europejskich firm decyduje się na przeprowadzenie badania ISAE 3402. Raport jest podpisywany przez niezależnego biegłego rewidenta, który przeprowadza badanie – co zwiększa wiarygodność firm z punktu widzenia ich klientów.

Sprawowanie skutecznej kontroli nad świadczoną usługą (ang. service control) to jeden z elementów nowoczesnego systemu kontroli wewnętrznej. Polega on na wdrożeniu funkcjonalnych zabezpieczeń, które będą odpowiednio kontrolowały przebieg usługi tak, aby zapewnić jej wysoką jakość i bezpieczeństwo dla jej użytkowników. Dopiero po weryfikacji zasadności i adekwatności (w kontekście ryzyka) zabezpieczeń, biegły rewident może wydać opinię na temat tego czy usługodawca sprawuje wystarczająca kontrolę nad całym procesem usługowym i czy w ten sposób gwarantuje swoim klientom jakość, wiarygodność i bezpieczeństwo. Zgodnie ze standardem ISAE wyróżniamy dwa typy raportów:

 • Raport typu 1 – zawiera deklarację kierownictwa o wprowadzeniu funkcjonalnych zabezpieczeń w ramach oferowanej usługi, a biegły rewident potwierdza istnienie takich funkcjonalnych zabezpieczeń. W tym wypadku rewident skupia się jedynie na adekwatności tych zabezpieczeń.
 • Raport typu 2 – zawiera oprócz deklaracji kierownictwa o wprowadzeniu funkcjonalnych zabezpieczeń w ramach oferowanej usługi i potwierdzenia przez biegłego rewidenta adekwatności tych zabezpieczeń, ocenę ich skuteczności operacyjnej, czyli faktycznego wdrożenia i działania zabezpieczeń przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Raport SOC – skuteczna kontrola nad świadczonymi usługami

Service Organization Controls (SOC) to koncepcja stosowana w firmach, która dotyczy przekazywania informacji o działalności usługodawcy na zewnątrz, w celu potwierdzenia jakości stosowanych praktyk zarządzania. Koncepcja wywodzi się z amerykańskich standardów SAS 70 oraz SSAE 18 – badań bezpieczeństwa i jakości sprawowanych kontroli wewnętrznych. Sposób raportowania zależy od potrzeb, które ma firma usługowa:

 • SOC 1 – tak jak ISAE 3402, jest raportem o wewnętrznych kontrolach usługi mającej kluczowy wpływ na sprawozdawczość finansową. Adresatem takiego raportu są audytorzy lub biegli rewidenci klientów firmy usługowej.
 • SOC 2 – raport podsumowujący stosowanie zasad bezpieczeństwa, dostępności i integralności przetwarzania informacji. Ma charakter wewnętrzny i jest udostępniany jedynie kluczowym klientom organizacji.
 • SOC 3 – raport podsumowujący stosowanie zasad bezpieczeństwa, dostępności i integralności przetwarzania informacji, a więc zakres taki jak w SOC 2, ale może być wykorzystywany również w celach marketingowych.

Certyfikat bezpieczeństwa dla firmy to skuteczna metoda na budowanie wiarygodności w oczach klientów. Certyfikaty takie jak ISO 27001, IAE 3402, SOC 1, SOC 2 i SOC 3 to coraz częściej wymagane przez klientów potwierdzenia na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Polskie firmy pracujące z zagranicznymi klientami już teraz muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa albo muszą pogodzić się z brakiem możliwości zawarcia nowej lub przedłużeniem istniejącej umowy. Certyfikacja bezpieczeństwa staje się standardem w biznesie i od tego trendu nie ma już odwrotu.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Cyberbezpieczeństwo i outsourcing IT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.