Nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem regulacji dotyczących raportu Country-by-Country Reporting (CbcR), który będzie musiał zostać sporządzony po raz pierwszy za 2016 r. i złożony do końca 2017 r.

UWAGA! ZMIANY WESZŁY JUŻ W ŻYCIE – więcej w artykule >>Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2017 roku<< oraz >>Zmiany w cenach transferowych – ważne interpretacje i wyroki<<

Country-by-Country Reporting – co to takiego?

Country-by-Country Reporting to sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności, jednostek zależnych i zagranicznych zakładów należących do grupy kapitałowej, w której funkcjonuje podatnik.

Podmioty, zobowiązane do sporządzenia raportu CBcR, będą musiały przygotować go w formie tabelarycznej, zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku do projektu rozporządzenia Ministerstwo Finansów uszczegółowiających zapisy znowelizowanych ustaw o podatkach dochodowych. Rozporządzenie uwzględnia w szczególności treść ustaleń w zakresie wzoru sprawozdania, podjętych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zawartych w Wytycznych dotyczących Dokumentacji Cen Transferowych i Raportowania z odpowiednich krajów z września 2014 r. (Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting), opublikowanych jako tzw. rezultat działania 13 (Action 13) projektu BEPS.

Celem nowych regulacji/rozporządzenia jest wprowadzenie sprawozdania, w formie zunifikowanej w skali międzynarodowej, w którym przedstawiane będą zagregowane informacje na potrzeby analizy zjawiska zaniżania podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów przez podmioty powiązane, działających w więcej niż jedna jurysdykcjach podatkowych. Przedstawienie danych w układzie tabelarycznym ma na celu zachowanie ich przejrzystości i czytelności. Zagregowanie danych w tabeli ułatwić ma również ich późniejsze wykorzystanie i analizę przez fiskusa.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

Country-by-Country Reporting – kto będzie zobligowany sporządzać raport?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o CIT, podmioty krajowe, które jednocześnie:

  • spełniają kryteria jednostki dominującej oraz nie spełniają kryteriów jednostki zależnej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
  • są jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  • posiadają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład lub jedną lub więcej jednostek zależnych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
  • których skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 750 000 000 euro

będą zobowiązane do sporządzania raportu CbcR  i przekazania go do urzędu skarbowego w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego podmiotu krajowego, za który jest składany raport.

Country-by-Country Reporting –  w jakim celu?

Sprawozdanie ma umożliwić analizę aktywności grup kapitałowych na poziomie globalnym poprzez analizę skali prowadzonej działalności w poszczególnych krajach, wykazywanego tam zysku i zapłaconego podatku, co w efekcie ma umożliwić łatwiejszą analizę i ocenę ryzyka zaniżania dochodów w obszarze cen transferowych.  Raport ma zapewnić również większą przejrzystość – podatnicy będą zobowiązani ujawniać dodatkowe informacje dotyczące podmiotów powiązanych, a organy podatkowe będą uprawnione do ich wymiany pomiędzy sobą  (przewiduje się, iż  informacje ze składanych corocznie formularzy będą wymieniane między administracjami podatkowymi).

Komentarz eksperta

Ewelina Wilczyńska, 

Doradca w Zespole cen transferowych

Raport Country-by-County Reporting umożliwi ustalenie jak międzynarodowe grupy rozdysponowują swoje dochody pomiędzy poszczególnymi podmiotami w różnych jurysdykcjach podatkowych i w jakiej wysokości płacą podatki. Country-by-Country Reporting będzie również ułatwiał organom podatkowym selekcjonowanie podmiotów do kontroli na podstawie analizy informacji w nim zawartych. Niewątpliwie, raport CbcR stanowi realizację celu jakim jest przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom powodującym zaniżanie podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów przez podmioty powiązane.

AUTOR: Ewelina Wilczyńska, Doradca, Zespół Cen Transferowych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.