Treść artykułu

Do 30. września 2018 roku trzeba będzie złożyć uproszczone sprawozdanie CIT-TP.

Co to jest CIT-TP i kogo dotyczy

CIT-TP jest uproszczonym sprawozdaniem w sprawie:

 • transakcji z podmiotami powiązanymi, lub
 • innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub
 • w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub
  w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Sprawozdanie składają podatnicy, którzy są obowiązani, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 EUR. Przychody i koszty określa się na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

Wyrażone w EURO wielkości, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który jest składane sprawozdanie. Ostatnim dniem roboczym w 2016 roku był 30. grudnia, a kurs z tego dnia wynosił 4,4240. Oznacza to, że uproszczone sprawozdanie za 2017 rok składają podatnicy, u których przychody lub koszty przekroczyły limit 44 240 000 zł.

Sprawozdanie uproszczone stosuje się do transakcji realizowanych w latach podatkowych rozpoczynających się po 31. grudnia 2016 roku.

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Kiedy zaczął obowiązywać

Pierwszy wzór sprawozdania (CIT-TP1) został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Finansów z 8 czerwca 2017 roku (obecnie nieobowiązujące) i stanowił załącznik do rocznego zeznania CIT-8. Co do zasady zeznanie roczne CIT-8 składa się do końca trzeciego miesiąca po zakończonym roku podatkowym. To oznaczało, że dla podatników kończących rok podatkowy z dniem 31 grudnia 2017 roku, obowiązek złożenia CIT-TP wypadał 2 kwietnia 2018 roku (31 marca wypadał w sobotę, dlatego termin się wydłużył).

Przedłużenie terminu na złożenie i nowy wzór uproszczonego sprawozdania

Minister Finansów wprowadził jednak rozporządzeniem z dnia 14 marca 2018 roku przedłużenie terminu wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Oznacza to możliwość skorzystania z przedłużonego terminu na złożenie CIT-TP, tj. po terminie złożenia zeznania podatkowego.

Rozporządzenie MF

Jednocześnie w dniu 5 lipca 2018 roku został ogłoszony w dzienniku ustaw nowy wzór formularza (CIT-TP2).

Nowy wzór został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 roku.

Termin złożenia formularza został wydłużony o 6 miesięcy. To oznacza, że podatnicy kończący rok podatkowy z dniem 31 grudnia 2017 roku muszą złożyć uproszczone sprawozdanie do 30 września 2018 roku.

Obowiązujący formularz i różnice w stosunku do poprzedniego

Obowiązujący (nowy) formularz zawiera:

 • łączną liczbę podmiotów, za które składane jest sprawozdanie
 • w części A – miejsce i cel składania sprawozdania
 • w części B – dane identyfikacyjne podatnika
 • w części C – dane identyfikacyjne podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie
 • w części C.1 – identyfikację powiązań podmiotu (poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w wierszach od 12 do 19)
 • w części D – informacje o podmiotach powiązanych (określenie liczbowe w wierszach od 20 do 22)
 • w części E – główny przedmiot działalności i profil funkcjonalny podmiotu (podanie kodu podstawowej działalności PKD oraz zaznaczenie odpowiednich kwadratów w obszarach: produkcja, dystrybucja, badania i rozwój, finanse, usługi
 • w części F – informacje w zakresie restrukturyzacji (poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w wierszach od 30 do 35)
 • w części G – transakcje oraz inne zdarzenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu, podanie procentowego udziału w przychodach oraz podanie kodów państw siedziby stron transakcji/innych zdarzeń).

Wprowadzone główne zmiany to:

 • możliwość odrębnego wykazania transakcji/innych zdarzeń dokonywanych przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe
 • możliwość odrębnego wykazania informacji dotyczącej podatnika i/lub spółek niebędących osobą prawną, dla których ten podatnik został wyznaczony do przygotowania dokumentacji podatkowych
 • dodane pole, w którym wpisuje się łączną liczbę podmiotów, za które składane jest sprawozdanie
 • dodane pole „Cel złożenia zeznania”, tj. złożenie zeznania lub korekta zeznania
 • dodane pole do wpisania danych identyfikacyjnych podmiotu, którego dotyczą części sprawozdania.

Wzór formularza

W komunikacie z 31 lipca 2018 roku Ministerstwo Finansów poinformowało, że w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych pojawił się nowy wzór dokumentu elektronicznego CIT-TP.

Komunikat MF

Co ma się zmienić

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt z dnia 15. lipca 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Podczas pisania niniejszego artykułu ustawa znajduje się w konsultacjach publicznych.

W uzasadnieniu do projektu czytamy min., że projektowana ustawa wpisuje się w pakiet działań legislacyjnych, których celem jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie podatków dochodowych tak, aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskania przez nie dochodu.

Jedną ze zmian w projekcie jest „nowoczesne raportowanie cen transferowych”, tj. zastąpienie obowiązku składania sprawozdań CIT-TP prostszym i bardziej przyjaznym raportowaniem w formie elektronicznej TP-R, który zapewni większą efektywność typowania podatników do kontroli.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Podsumowanie

Do 30 września 2018 roku niektóre jednostki będą musiały złożyć uproszczone sprawozdanie CIT-TP. Czasu jest niewiele, dlatego dobrze zapoznać się z tematem jak najszybciej żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.

AUTOR: Agnieszka Michalak, Senior Menadżer, Outsourcing finansowo-księgowy

Skontaktuj się

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane