Od 1 kwietnia 2014 r. podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają dodatkowy obowiązek w postaci złożenia informacji VAT-26 o tych pojazdach. Złożenie takiej informacji w terminie 7 dni, licząc od dnia w którym ponoszą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, uprawnia do odliczania 100% podatku VAT.

W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany. Pojawia się zatem pytanie, co należy rozumieć po pojęciem zmiany wykorzystywania pojazdu. Wydaje się, że istotną zmianą jest zmiana polegająca na tym, że pojazd, który pierwotnie został zgłoszony w informacji VAT-26, nie będzie już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, a więc nastąpi użytek mieszany (biznesowo/prywatny). Tak też zapisano w odsyłaczu znajdującym się w formularzu VAT-26.

Niemniej jednak, organy podatkowe wydające interpretacje indywidualne nie ograniczają obowiązku aktualizacji informacji VAT-26 jedynie do wyżej wskazanej sytuacji. W ich ocenie aktualizację należy złożyć w przypadku sprzedaży pojazdu, czy też w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego.

Jak czytamy w interpretacji z dnia 28 stycznia 2015 r. nr IBPP2/443-1078/14/IK, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach „Przepisy ustawy o VAT nie precyzują co należy rozumieć przez zmianę wykorzystywania pojazdu samochodowego. W ocenie tut. Organu podatkowego należy ten przepis interpretować szeroko, tzn. aktualizację informacji, o której mowa w art. 86a ust. 14 ustawy o VAT składa się w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywane do celów mieszanych lub w ogóle nie służących prowadzeniu działalności gospodarczej.” Organ stwierdził zatem, że po sprzedaży samochodu nie są już ponoszone żadne wydatki eksploatacyjne związane z tym samochodem, co oznacza, że samochód od dnia sprzedaży nie jest już wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. „Skoro druk VAT-26 jest informacją o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, a samochody w wyniku sprzedaży nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to w wyniku tych zdarzeń następuje obowiązek złożenia aktualizacji informacji VAT-26, ponieważ z tym dniem następuje zmiana wykorzystywania pojazdu samochodowego.”

Natomiast w interpretacji z dnia 18 lutego 2015 r. nr IPPP1/443-1384/14-4/AS, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się z tezą wnioskodawcy, jakoby nie było potrzeby aktualizowania informacji w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego samochodu. Organ stwierdził, że samochody, w odniesieniu do których podatnicy chcą odliczać 100% podatku VAT, są identyfikowane poprzez określenie: marki, modelu, numeru rejestracyjnego, roku produkcji, daty nabycia pojazdu – dane z części C informacji VAT-26. Wobec tego przy zmianie numeru rejestracyjnego „dane pojazdu samochodowego wykazane na informacji VAT-26 nie będą zgodne z faktycznymi danymi charakterystycznymi dla danego pojazdu. Należy zauważyć, że w przypadku rozbieżności w opisie danych pojazdu, tj. innym numerze rejestracyjnym nie będzie można go prawidłowo zidentyfikować w celu uzyskania prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego. Wobec powyższego, w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu zgłoszonego wcześniej na druku VAT-26, Wnioskodawca powinien ponownie złożyć formularz VAT-26 zaznaczając w części A „Miejsce i cel składania informacji” zarówno poz. 6 „złożenie informacji” oraz poz. 7 „aktualizacja informacji”. W części C „Dane pojazdu samochodowego wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej” należy wpisać poprzednio zgłoszony numer rejestracyjny samochodu (w kolumnie „h” wpisując datę dokonania zmiany), natomiast w kolejnej pozycji umieścić nowy wpis z numerem rejestracyjnym pojazdu po zmianie.” 

Kara z kks

Nie polemizując ze stanowiskiem organów wskazujemy, że nie składanie informacji VAT-26 lub podanie w niej danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym penalizowane jest karą grzywny. Nieterminowe złożenie informacji również podlega karze, niemniej jednak uniknie się jej, gdy informacja zostanie złożona po terminie lecz przed rozpoczęciem czynności sprawdzających, przed doręczeniem zamiaru przeprowadzenia kontroli, czy też przed wszczęciem postępowania podatkowego.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Czy sprzedaż samochodu to zmiana przeznaczenia?

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.