fbpx

Treść artykułu

Zgodnie z uchwalonym przez Sejm projektem zmian Kodeksu spółek handlowych, papierowe akcje zostaną zastąpione przez ich elektroniczne odpowiedniki, zapisywane teleinformatycznym w rejestrze akcjonariuszy. Cyfrowa rewolucja nadejdzie w dniu 1 stycznia 2021 roku.

Identyfikacja akcjonariusza uprawnionego do praw z akcji

Zgodnie z projektowanymi przepisami, wszystkie spółki akcyjne (w tym też niepubliczne) oraz spółki komandytowo-akcyjne zobowiązane będą do dematerializacji swoich akcji (imiennych oraz na okaziciela). Akcje stracą formę papierową i będą obowiązkowo ewidencjonowane w systemie teleinformatycznym.

Spółka będzie zobowiązana umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wybranym przez walne zgromadzenie akcjonariuszy lub odpowiednio umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

Rejestr akcjonariuszy zawierać będzie następujące informacje:

 • firmę, siedzibę i adres spółki;
 • oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
 • datę zarejestrowania spółki i emisji akcji;
 • wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji;
 • nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej;
 • na żądanie osoby mającej interes prawny – wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji;
 • na żądanie zastawnika albo użytkownika – wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji;
 • na żądanie akcjonariusza – wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem rzeczowym;
 • wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte;
 • ograniczenia co do rozporządzania akcją;
 • postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

Tym samym, każda akcja – na okaziciela lub imienna – umożliwiać będzie identyfikację akcjonariusza uprawnionego do praw z akcji. Rejestr akcjonariuszy nie będzie publicznie dostępny, natomiast będzie jawny dla spółki i każdego jej akcjonariusza.

Sprawdź Kancelaria prawna Grant Thornton

Cyfrowa rewolucja

Zgodnie z projektem, spółka będzie zobowiązana pięciokrotnie wzywać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce, przy czym pierwsze wezwanie powinno nastąpić nie później niż dnia 30 czerwca 2020 r. W przypadku braku dematerializacji akcji do dnia wejścia w życie ustawy (zgodnie z projektem jest to 1 stycznia 2021 r.) moc obowiązująca akcji dokumentowych wygaśnie z mocy prawa z chwilą wejścia w życie nowych przepisów.

Nowelizacja ma na celu zagwarantowanie wymiany informacji podatkowych o posiadaczach akcji na okaziciela, ze względu na brak możliwości ich identyfikacji, a nadto zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności obrotu akcjami spółek nienotowanych na rynku regulowanym.

Pozostałe zmiany w zakresie dematerializacji akcji

Ponadto, w ramach nowelizacji:

 1. Zniesione zostają ograniczenia w zakresie obrotu tzw. akcjami aportowymi,
 2. znowelizowane przepisy zobowiązują wszystkie S.A. i SKA do prowadzenia swoich witryn internetowych, na których mają być zamieszczane wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Etap legislacyjny: Projekt nowelizacji został uchwalony przez Sejm w dniu 23 lipca 2019 r.

Projektowana zmiana w zakresie dematerializacji akcji nakłada na spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne nowe obowiązki, jednocześnie ograniczając możliwość anonimowego nabywania i zbywania akcji. Wątpliwości w kontekście ochrony danych osobowych budzi także szeroki katalog informacji, które mają być zamieszczane w rejestrze.

AUTOR: Maja Jabłońska, Doradca, Kancelaria prawna

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane