fbpx

Treść artykułu

Zgodnie z uchwalonym przez Sejm projektem zmian Kodeksu spółek handlowych, papierowe akcje zostaną zastąpione przez ich elektroniczne odpowiedniki, zapisywane teleinformatycznym w rejestrze akcjonariuszy. Cyfrowa rewolucja nadejdzie w dniu 1 stycznia 2021 roku.

Identyfikacja akcjonariusza uprawnionego do praw z akcji

Zgodnie z projektowanymi przepisami, wszystkie spółki akcyjne (w tym też niepubliczne) oraz spółki komandytowo-akcyjne zobowiązane będą do dematerializacji swoich akcji (imiennych oraz na okaziciela). Akcje stracą formę papierową i będą obowiązkowo ewidencjonowane w systemie teleinformatycznym.

Spółka będzie zobowiązana umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wybranym przez walne zgromadzenie akcjonariuszy lub odpowiednio umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

Rejestr akcjonariuszy zawierać będzie następujące informacje:

 • firmę, siedzibę i adres spółki;
 • oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
 • datę zarejestrowania spółki i emisji akcji;
 • wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji;
 • nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej;
 • na żądanie osoby mającej interes prawny – wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji;
 • na żądanie zastawnika albo użytkownika – wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji;
 • na żądanie akcjonariusza – wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem rzeczowym;
 • wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte;
 • ograniczenia co do rozporządzania akcją;
 • postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

Tym samym, każda akcja – na okaziciela lub imienna – umożliwiać będzie identyfikację akcjonariusza uprawnionego do praw z akcji. Rejestr akcjonariuszy nie będzie publicznie dostępny, natomiast będzie jawny dla spółki i każdego jej akcjonariusza.

Sprawdź Kancelaria prawna Grant Thornton

Cyfrowa rewolucja

Zgodnie z projektem, spółka będzie zobowiązana pięciokrotnie wzywać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce, przy czym pierwsze wezwanie powinno nastąpić nie później niż dnia 30 czerwca 2020 r. W przypadku braku dematerializacji akcji do dnia wejścia w życie ustawy (zgodnie z projektem jest to 1 stycznia 2021 r.) moc obowiązująca akcji dokumentowych wygaśnie z mocy prawa z chwilą wejścia w życie nowych przepisów.

Nowelizacja ma na celu zagwarantowanie wymiany informacji podatkowych o posiadaczach akcji na okaziciela, ze względu na brak możliwości ich identyfikacji, a nadto zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności obrotu akcjami spółek nienotowanych na rynku regulowanym.

Pozostałe zmiany w zakresie dematerializacji akcji

Ponadto, w ramach nowelizacji:

 1. Zniesione zostają ograniczenia w zakresie obrotu tzw. akcjami aportowymi,
 2. znowelizowane przepisy zobowiązują wszystkie S.A. i SKA do prowadzenia swoich witryn internetowych, na których mają być zamieszczane wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Etap legislacyjny: Projekt nowelizacji został uchwalony przez Sejm w dniu 23 lipca 2019 r.

Projektowana zmiana w zakresie dematerializacji akcji nakłada na spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne nowe obowiązki, jednocześnie ograniczając możliwość anonimowego nabywania i zbywania akcji. Wątpliwości w kontekście ochrony danych osobowych budzi także szeroki katalog informacji, które mają być zamieszczane w rejestrze.

AUTOR: Maja Jabłońska, Doradca, Kancelaria prawna

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Prawo holdingowe już wkrótce?

Niedawno zakończył się etap konsultacji społecznych projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Projekt przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu prawnego regulacji dotyczących prawa holdingowego. Obejmują one m. in. możliwość wydawania wiążących poleceń przez spółki dominujące, czy ograniczenie…

Najczęściej czytane