Treść artykułu

Przepisy k.s.h. przewidują, że umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału (art. 177 § 1 k.s.h.), zaś wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników.

Zgodnie zaś z art. 12 ust. 4 pkt 11 Ustawy CIT do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W stanie faktycznym, który był przedmiotem orzekania NSA w sprawie o sygn. II FSK 1701/12, umowa spółki zawierała postanowienie, że gdy kapitał zakładowy i środki finansowe spółki nie wystarczają na pokrycie kosztów inwestycji lub kosztów działalności bieżącej, wspólnicy mogą zostać zobowiązani w drodze uchwały do wniesienia oprocentowanych lub nieoprocentowanych, zwrotnych lub bezzwrotnych dopłat. Jednorazowo kwota dopłat nie może być wyższa niż dziesięciokrotna wartość nominalna wszystkich udziałów przysługujących wspólnikowi, co w stanie sprawy odpowiadało kwocie 50.000 zł. Tymczasem spółka podjęła uchwałę o wniesieniu dwóch nieoprocentowanych, bezzwrotnych dopłat o wartości ogółem sto tysięcy złotych, w dwóch równych kwotach po 50.000 zł każda, w terminie określonego dnia. Wniesienie dopłat nastąpiło jednorazowo.

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

 

Organ podatkowy uznał, iż w takiej sytuacji ma miejsce jedna dopłata płatna w dwóch równych kwotach, skutkiem czego wpłacona przez wspólnika na rachunek spółki kwota stanowi przychód spółki, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT.

Sądy obu instancji podzieliły stanowisko organu.  Ich zdaniem działanie to należy ocenić jako próbę dostosowania treści uchwały do postanowień umowy, w celu skorzystania z prawa, o jakim mowa w art. 12 ust. 4 pkt 11 Ustawy CIT.  Sąd kasacyjny podkreślił, że dopłaty wnoszone niezgodnie z prawem i umową spółki są jej przychodem. A w przedstawionym stanie faktycznym wniesiono nie dwie osobne dopłaty, ale jedną, wpłaconą w dwóch równych kwotach (wyrok NSA z 10 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1701/12).

Powyższy wyrok powinny mieć na uwadze wszystkie spółki korzystające z wewnętrznego finansowania.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Skontaktuj się

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane